[ امروز : پنجشنبه 16 مرداد 1399 ]
علف کش
نام عمومی نام تجاری بسته بندی شرکت تولید کننده وضعیت توضیحات
هالوکسی فوپ گالانت سوپر نیم لیتری گیاه موجود توضیحات بیشتر...
نیکوسولفورون کروز 1 لیتری گیاه موجود توضیحات بیشتر...
گلایفوزیت رانداپ 1 لیتری رجا شیمی موجود توضیحات بیشتر...
آترازین گزاپریم 1 کیلویی مشکفام موجود توضیحات بیشتر...
استوکلر سوریاس 1 لیتری مشکفام موجود توضیحات بیشتر...
گلایفوزیت رانداپ 1 لیتری شیمی سبز جنوب موجود توضیحات بیشتر...
آکسیال پینوکسادن 1 لیتری سینجنتا سوئیس موجود نیست توضیحات بیشتر...
پاراکوات گراماکسون 1 لیتری رجا شیمی موجود نیست توضیحات بیشتر...
ایلوکسان دی کلوفوپ متیل 1 لیتری رجا شیمی موجود نیست توضیحات بیشتر...
پاراکوات گراماکسون 1 لیتری مشکفام موجود توضیحات بیشتر...
گلایفوزیت رانداپ 1 لیتری شیماگرو - نگین سبز موجود نیست توضیحات بیشتر...
پاراکوات گراماکسون 1 لیتری شیماگرو موجود نیست توضیحات بیشتر...
پاراکوات نگین سبز گراماکسون 1 لیتری نگین سبز موجود نیست توضیحات بیشتر...
پاراکوات گراماکسون 1 لیتری شیمی سبز جنوب موجود توضیحات بیشتر...
گلایفوزیت رانداپ 1 لیتری گیاه موجود نیست توضیحات بیشتر...
فنوكساپروپ پوما سوپر 1 لیتری سبزآوران زرین موجود نیست توضیحات بیشتر...
توفوردی u 46 combi 1 لیتری شیماگرو موجود نیست توضیحات بیشتر...
کلودینافوپ تاپیک یک لیتری مهان موجود نیست توضیحات بیشتر...
پاراکوات گراماکسون 1 لیتری گیاه موجود نیست توضیحات بیشتر...
ترفلان تریفلوراین 1 لیتری رجا موجود نیست توضیحات بیشتر...
تاپیک کلودینافوپ 1 لیتری مهان موجود نیست توضیحات بیشتر...
هالوکسی فوپ گالانت سوپر نیم لیتری شیماگرو موجود نیست توضیحات بیشتر...
کروز چینی نیکوسولفورون 1 لیتری چینی مشکفام موجود نیست توضیحات بیشتر...
هالوكسي فوپ آر متيل EC %10/8 گالانت سوپر نیم لیتری شیماگرو موجود نیست توضیحات بیشتر...
هالوکسی فوپ آرمتیل استر 10/8% EC گالانت سوپر نیم لیتری مشکفام فارس موجود نیست توضیحات بیشتر...
توفوردی U 46 combi 1لیتری پلیکم موجود نیست توضیحات بیشتر...
تری بنورون متیل 75%DF گرانستار 50 گرمی مشکفام فارس موجود نیست توضیحات بیشتر...
کلودینافوپ پروپارژیل8% EC تاپیک 1لیتری مهان موجود نیست توضیحات بیشتر...
ستوکسیدیم 12.5%OEC نابواس 1لیتری شیماگرو یزد موجود نیست توضیحات بیشتر...
فنوكساپروپ پي اتيل 7.5% EW پوما سوپر 1لیتری سبز آوران زرین موجود نیست توضیحات بیشتر...

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی