[ امروز : پنجشنبه 16 مرداد 1399 ]
قارچ کش

تبوکونازول

تبوکونازول
 

نام تجاری : راکسیل
بسته بندی: 1 کیلویی
وضعیت: موجود
شرکت تولید کننده: گیاه نیست

265 TEBOKONAZOL-ro

نام و نام خانوادگی:* لطفا نام خود را وارد کنید.
ایمیل* ایمیل معتبر نیست!
نام شرکت: Invalid Input
شهر/استان: Invalid Input
شماره تماس:* لطفاً شماره تماس خود را وارد کنید.
تلفن همراه: Invalid Input
فاکس: Invalid Input
آدرس: Invalid Input

محصول درخواستی: Invalid Input
کد امنیتی:  کد امنیتی:
   جدید کدامنیتی صحیح نیست!
  


تیوفانات متیل 70%wp

کروزاکسیم میتل50%WG (استروبی)

کوپر اکسی کلراید 35%WP

بنومیل 50% WP

کاربوکسین تیرام WP %75

پنکونازول 20%EW

پنکونازول 20%EW

پنکونازول 20%EW

پروپیکونازول 25%EC

ایپرودیون + کاربندازیم 52.5%WP

سولفور

بنومیل 50% WP

تبوکونازول+تری فلوکسی استروبین 75% WG

کاربندازیم 60%Wp

تبوکونازول 2% DS

کاربندازیم 60%Wp

تری دمورف 75%EC

مانکوزب 80% WP

متالاکسیل5%گرانول

متالاکسیل 5% گرانول

پروپاموکارب هیدروکلراید+ فلوپیکولید SC %68/5

کلروتالونیل 75%WP

تبوکونازول + تری فلوکسی استروبیWG %75

کلروتالونیل 75%WP

مانکوزب

مخلوط بردو 18%SC

سولفور 80% SC

سولفور 80% WG

مانکوزب

مانکوزب 80% WP

کاپتان 50% WP

کوپر اکسی کلراید 35%WP

بنومیل 50% WP

کوپر اکسی کلراید 35%WP

بنومیل 50% WP

کاربندازیم 60%Wp

کاپتان 50% WP

بی کربنات پتاسیم SP %85

ایپرودیون + کاربندازیم 52.5%WP

تری دمورف 75%EC

پنکونازول 20%EW

ایپرودیون + کاربندازیم 52.5%WP

کاربندازیم 60%Wp

سولفور 80%DF

سولفور 80% WG

فوستیل آلومنیوم + پروپاموکارب (پریویکور انرژی )

کروزاکسیم میتل50%WG

بیوسوبتیل

تبوکونازول 2%DS

متالاکسیل

ناتیوو

کاربندازیم

کربوکسین تیرام

پروپیکونازول

داکونیل پودر و تابل

کوپراکسی کلراید

ایمنوکتادین تریس

پنکونازول

پنکونازول

مانکوزب

داکونیل 720 SC

رزالاکسیل

تبوکونازول

تأثیر قارچکش کربوکسین تیرام بر روابط همیاري گونه هاي آزوسپیریلوم با گندم رقم چمران

پروپیکونازول

پروپیکونازولEC25%

تبوكونازول 6%(راکسیل)

کلرتالونیل 75%

تبوکونازول

تری سیکلازول 75% پودر وتابل

کوپروسیت سی

اکسی کلرر مس

مخلوط بردو


بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی