[ امروز : شنبه 21 تیر 1399 ]
ترکیبات چند منظوره

آمینوالکسین

آمینوالکسین
 

نام تجاری :
بسته بندی: 1لیتری
وضعیت: موجود نیست
شرکت تولید کننده: آرمان سبز

ویژگیهای عمومی

تقويت سيستم دفاعي و تغذيه در گياهان در كنار يكديگر

 فسفر  پتاسيم PH  آمينو اسيد آزاد
%30  %20 4-5  %4

آمينو آلكسين تركيبي شامل فسفيت پتاسيم و اسيد آمينه ي آزاد از نوع ال-آلفا-آمينو اسيد است كه منجر به جذب سريعتر و بهتر آن مي شود. در نتيجه، نياز گياهان به عناصر فسفر، پتاسيم و نيز آمينو اسيدها مي تواند در سطح عالي برطرف شده و نياز گياه خصوصاًدر مقاطع حساسي كه ممكن است گياه كمبود فسفر را نشان دهد و امكان تغذيه وجود نداشته باشد، تأمين نمايد. آمينو آلكسين ها به عنوان يك ماده طبيعي موجب حفاظت از گياه در مقابل حمله ي قارچهاي بيمارگر گياهان زراعي و باغي مي شوند

يون فسفيت نسبت به يون فسفات داراي اندازه ي مولكولي كوچكتري است. اين ويژگي مي تواند باعث بروز رفتارهايي چون جذب سريع برگي و حركت در خاك، آوندهاي چوبي و آبكش گياه گردد. از طرف ديگر يونهاي فسفيت و فيتو آلكسين ها از رشد هيف هاي قارچ جلوگيري نموده. نهايتاً پيشرفت بيماري را متوقف مي نمايند.

سفيدكها، پوسيدگيهاي ريشه اي و طوقه در گياهان، كپكهاي خاكستري و ديگر قارچهاي بيمارگر مشابه توسط اين تركيبات متوقف مي گردند.

بنابراين كاربرد آمينو آلكسين در گياهان مي تواند فوايد و مزاياي زيادي داشته باشد ازجمله:

-     بهبود تغذيه در گياهان به ويژه در دوران جوانه زني، شكوفه دهي، رشد رويشي و در زمان رسيدن ميوه.

-    محرك رشد گياه و فعال كننده مكانيزمهاي دفاع گياه از خود، افزايش استقامت ساقه (براي گلهاي شاخه بريده اهميت فراوان دارد) و توسعه ي ريشه.

-     جلوگيري و محافظت در برابر اكثر بيماريهاي قارچي خصوصاً بيماريهاي ريشه، طوقه و سفيدكها.

مصرف آمينو آلكسين براي كليه محصولات زراعي و باغي توصيه مي شود، خصوصاً محصولاتي كه در معرض ابتلا به بيماريهاي قارچي هستند مثل مركبات، درختان ميوه، درخت هلو، گلهاي شاخه بريده و گياهان زينتي.

 فيتو آلكسين همچنين منجر به افزايش مقاومت كنسانتره و آب ميوه هاي به دست آمده از محصولات تيمار شده در مقابل پاتوژنها و مواد فاسد كننده ميوه مي گردد.

آمينو آلكسين به دليل خواص سيستميك قوي، سريعاً از ريشه، برگ و سرشاخه ها جذب گياه مي شود. بنابراين مي توان اين تركيب را هم از طريق آبياري و هم از طريق محلولپاشي استفاده نمود.

آمينو آلكسين در هر مرحله از سيكل زندگي گياه قابل استفاده است و مي تواند به عنوان منبعي از فسفر و پتاسيم مورد توجه قرار گيرد، مهمترين زمانهاي كاربري آمينو آلكسين عبارتند از: اوايل فصل (زمان ريشه دهي)، قبل از گلدهي و در زمان افزايش اندازه ميوه.

يكي از زمانهايي كه كاربري آمينو آلكسين توصيه شده است پس از بارندگي ها مي باشد كه در اين شرايط با افزايش ميزان رطوبت، احتمال گسترش بيماريها وجود دارد.

 

نام و نام خانوادگی:* لطفا نام خود را وارد کنید.
ایمیل* ایمیل معتبر نیست!
نام شرکت: Invalid Input
شهر/استان: Invalid Input
شماره تماس:* لطفاً شماره تماس خود را وارد کنید.
تلفن همراه: Invalid Input
فاکس: Invalid Input
آدرس: Invalid Input

محصول درخواستی: Invalid Input
کد امنیتی:  کد امنیتی:
   جدید کدامنیتی صحیح نیست!
  


بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی