[ امروز : دوشنبه 16 تیر 1399 ]

مجوزهای شرکت

تاسیس فروشگاه آفت کش نباتی
 
 
9102
 
 

نمایندگی توزیع سراسری آفت کش نباتی در استان

 

3001

 

 تاسیس شرکت توزیع و پخش سراسری آفت کش نباتی در کشور

 
225588
 
 
 

پروانه بهره برداری و کلینیک گیاهپزشکی

 

9103

 
 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی