[ امروز : شنبه 21 تیر 1399 ]

کودهای پتاسیمی

نام محصول شرکت سازنده بسته بندی K2O SO3 SO4 N اسید آمینه آزاد ماده آلی اسید جیبرلیک

EDTA

Mgo
آمینو کوالانت پتاسیم بیو ابریکا 1و5لیتری %25 1 5

آمیفول K

تریدکورپ 1لیتری %46.5 7.5

روت K

روت 1لیتری %24 2.85 1 1.5
K-52 داتیس 1لیتری %52 22 8 12

گرین مور K

گرین مور 1کیلویی %50 6 3 3
سولفات پتاسیم ون ایپرین ونی ایپرن 25کیلویی %50 46
سولفات پتاسیم هلیو پتاس هلیو 25کیلویی %51.5 46
سولوپتاس اکیس 25کیلویی %53 %54
نیترات پتاسیم هلیوپتاس هلیو 25کیلویی
%46 13
نیترات پتاسیم ونی ایپرین ونی ایپرن 25کیلویی %46 13
پتاس 40 اکیس 1لیتری %40 0.3
سولوکراس تسندرلو 25کیلویی %51 56
نیترات پتاسیم SQM SQM 25کیلویی %45.5 13.5
فلوریش K20% فلوریش 1لیتری %20
پتاسیم مایع آگروکو اگراکو 5لیتری %42.9 3.8 3.5
نیترات پتاسیم روت 25کیلویی %46.5 13
سولفات پتاسیم روت 25کیلویی %55 46
 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی