[ امروز : دوشنبه 16 تیر 1399 ]

کودهای برمبنای فسفیت پتاسیم

 
 
 
نام محصول  شرکت سازنده  بسته بندی P2O5  K2O  اسید آمینه Ca Mg Sio2
فسفرت 750 گرو پروداکت 1و5 لیتری

28

25
تی کی او فسفایت گرو پروداکت 1لیتری 29 26
آمینو الکسین  بیو ابریکا

1لیتری

30 20

4

اورلود  اکیس 1لیتری 30 60
فسگارد  جی اچ بایوتک 1لیتری 28 25
ترافوس کا  تریدکورپ 1لیتری 42 28  -
ترافوس سینرژی تریدکورپ 1لیتری 

40.6

27.2 0.21 0.21 0.21
 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی