[ امروز : شنبه 21 تیر 1399 ]

محلول NPK غنی شده با ریز مغذی

نام محصول

بسته بندی

تولیدکننده

N P K Fe Mn Zn Mo B Cu Mg Co Ca k2o کربن آلی

آمینو

اسید

اسید

فولیک

اسید

هیومیک

ماده ارگانیک جلبک دریایی S
نوتری لیف 1لیتری داتیس 5 8 10 0.1 0.06 0.06 0.008 0.06 1 18 1 30 5
بیو20گلد 1لیتری امکس 20 20 20 0.146 0.073 0.073 0.0012 0.029 0.073 1.5 0.0012 0.75 1.75 28
بیو20 1لیتری امکس 20 20 20 0.146 0.073 0.073 0.0012 0.029 0.073 1.5 0.0012 28
روترآآ 1لیتری تریدکورپ 6.6 6 4.8 0.044 0.06 0.08 0.12 -
بیوفول 1لیتری الفر 20 20 20 0.02 0.01 0.01 0.02 0.005 5 2
گرین مور میکس
1کیلویی گرین مور 5 10 5 0.05 5 6
سکوشنال1 1لیتری
امکس 10 40 20 0.17 0.085 0.085 0.0012 0.035 0.085 1.5 0.0012 --  --  -
فارمکس پلاس 1لیتری فارمکس 14 20 13  - 9
بیوفولP 1لیتری
الفر 10 48 8 0.02 0.01 0.002 0.001 0.01 0.002 0.002
فلورا استارت 1لیتری
تریدکورپ  - 9.5 12.6 10 8 5
سکوشنال2 1لیتری
امکس 10 20 40 0.175 0.088 0.088 0.0012 0.035 0.088 1.5 0.0011
نوتر پلاس ZELSIUS 1کیلویی unifert بلژیک/ هلند 8.5 4.3 1 15.5 29
تاباک 1کیلویی آریا شیمی 19  19 19  0.05  0.02 0.02  - 0.01
 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی