[ امروز : دوشنبه 16 تیر 1399 ]

کودهای منگنز

نام محصول  بسته بندی تولیدکننده Mn N So3 آمینو اسید EDTA اسیدجیبرلیک
آمینو کوالانت منگنز 1لیتری بیوابریکا 8 2  6
کلات منگنز 1کیلویی تریدکورپ EDTA13 -     
کلات منگنز 1کیلویی بایوفرت EDTA13 -       
کلات منگنز 1کیلویی سپهر پارمیس 18
گرین مور منگنز 1کیلویی توسعه کشاورزی پارس یزد 10  6  2
روت منگنز 1لیتری روت 9  5  -  1
 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی