[ امروز : دوشنبه 16 تیر 1399 ]

کودهای روی

 
 
نام محصول بسته بندی تولید کننده Zn اسیدآمینه N Fe
آمینو کوالانت روی 1 لیتری بیوابریکا 7 5 2  -
تریدکورپ روی 1 کیلویی تریدکورپ EDTA14  -  -
بایوفرت روی 1 کیلویی بایوفرت EDTA15
پومدفرت 1 کیلویی پومد EDTA17
لیبرل روی 1 کیلویی سیبا EDTA14
فارمکس روی 1 لیتری فارمکس 32 32 0.01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی