[ امروز : چهارشنبه 25 تیر 1399 ]

کودهای پتاس بالا

 نام محصول koh  سیلیسیک اسید N P      s    سولفات K Mg Fe Zn Mn   co   Mo   B Cu
12-12-36 آگرونیکس  - 15 5  - 30 2 0/05 0/02 0/02  - 0/006 0/02
ترافوس کار  - 42  - 28  -
دوبوژن کار  6 10  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
12-8-40سنگرال  - 12 8 40 70 14 42 22 16
سولفات پتاسیم پودری  52  - 18 45 43.1
سولفات پتاسیم گرین 50  -  -  - 18  -  -  -  -  -  -  -  -  -
سیگوکا اکسپرس 50 4.7
سکوئنشیال  -  - 10 20  - 40 1.5 0/176 0/088 0/088 0/088 0/0012 0/035 0/088
فسگارد  -  -  - 40  - 31  -
12-12-36 گرین مور 12  - 5  - 2 18 0/02 0/068  - 0/005 0/2 0/017
گرین مور p+k 30  - 18 51  -  -  -  -  -  -
 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی