[ امروز : دوشنبه 23 تیر 1399 ]

محرک های رشد و ضد تنش

 نام محصول Mgo           Mg            Hu a   C    ca          P2O5  koh N    

اسید

آمینه

موادآلی  Fe Mn  Zn  Cu B MO
باسفولیر اکتیو 3 18 3 0/02 0/01 0/01 0/02 0/01 0/001
تراسورب کمپلکس  0/8  0/1   -  -  -  -  - 5/5 20   -  1  0/1  1/5 0/001 
تکامین مکس  -  -     -  -  -  -  -  7  14  -  60  -  -  -  -  -  -
توربوروت  8  -  -  -  4  -  -  -  -  -  -  -
دیسپر کلرفیل   -  60  -  -  -  -  2
دلفان پلاس  -  - 28  6  29  -  -  -  -
کمپانیون 1 لیتری   - 1 3  2  2  -  -  -  -  0/5  -  -  -  -
مگافول  - 15 2/5 4/5  28  -  -  -  -  -  -
 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی