[ امروز : دوشنبه 23 تیر 1399 ]

کودهای آهن

 نام محصول   آهن آمینو اسید بسته بندی    اورتو
آهن اولیگو پریمیوم 6  - 1 کیلوگرم 4.8
آهن بافر 7 1کیلوگرم  -
آهن فروکسین 138   7 1کیلوگرم  4.8 
آهن فری پلاس   6  1 کیلوگرم
آهن فلوریش جامد   6  1لیتر  -
 آهن لایفر  6  1 کیلوگرم  4.8
 آهن لایفر  6  5کیلوگرم  4.8
آمینو کلات آهن 5 10 1لیتر
 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی