[ امروز : پنجشنبه 12 تیر 1399 ]

علف کش های توصیه شده برای گندم وجو

نام تجاری نام عمومی
محل عمل مقدار مصرف در هکتار زمان مصرف طیف علف کشی

ایلوکسان EC 36%

دیکلوفوپ متیل

بازدارنده Accasc

2.5لیتر

2تا4برگی علفهای هرز باریک برگ

چچم، یولاف،فالاریس

پوماسوپر EW 75%

فنوکساپروپ پی اتیل

بازدارنده Accasc

1-0.8لیتر پنجه زنی گندم وجو دم روباهی،یولاف،علف قناری،چمن معمولی،فالاریس

تاپیک EC 8%

کلودینوفاپ پروپارژیل

بازدارنده Accasc

0.6-0.8لیتر پنجه زنی گندم گرامینه،یولاف وحشی،چچم ،فالاریس،دم روباهی باریک

گراسپ SC 25%

ترالکوکسیدیم

بازدارنده Accasc

1-1.2لیتر درهکتار همراه 0.5روغن ولک 3برگی تا اواسط پنجه زنی محصول گرامینه،فالاریس،یولاف وحشی،دم روباهی،چمن معمولی

اکسیالEC 10%

پینوکسادن

بازدارنده Accasc

0.45لیتر به همراه سیتوگیت پنجه زنی گندم وجو گرامینه

آونج SL 25%

دیفن زوکوات 4لیتر تا اواسط پنجه زنی محصول یولاف وحشی

سافیکس EC 20%Bw

فلم یروپ ام-ایزوپروپیل

4لیتر 3برگی تا ساقه رفتن گندم وجو یولاف وحشی

آوادکس بی دبلیو EC46%

تری آلات بازدارنده سنتز اسید چرب 2.2-2.3 لیتر قبل از کاشت یا بلافاصله بعد از کاشت یولاف وحشی وبرخی باریک برگهای یکساله

اربیتاکس GR95% تی95

تری کلرواستات سدیم

بازدارنده ALS

5لیتر

پیش رویشی

گرامینه

سافیکس EC 20%

بنزوئیل پروپ - اتیل 15-20گرم گره اول تا سوم ساقه گندم

یولاف وحشی

گرانستار Df 75%

تری بنورون متیل

بازدارنده ALS

15-20گرم ابتدا تا انتهای پنجه زنی علفهای هرز پهن برگ

یو46 دی فلوئید SL 72%

توفوردی

هورمونی اکسین مصنوعی

1.5لیتر پنجه زنی تا پیش از تشکیل گره سوم ساقه علفهای هرز پهن برگ

یو46 کمبی فلوئیدSL67.5%

توفوردی + ام سی پی ای هورمونی بازدارنده رشد 1.5-1لیتر پنجه زنی تا تشکیل ساقه علفهای هرز پهن برگ

پاردنر SL 22.5%

بروموکسینیل

بازدارنده PSП

2.5لیتر 2تا 4برگی علفهای هرز درگندم وجو علفهای هرز پهن برگ

دوپلسان سوپر SL60%

مکوپروپ پی + دیکلوپروپ پی +ام سی پی ای هورمونی اکسین مصنوعی 2.5لیتر مرحله 5و6 برگی تا شروع ساقه دهی گندم علفهای هرز پهن برگ

بروماسید ام آ Ec40%

بروموکسینل +ام سی پی آ

بازدارنده PSП و اکسین مصنوعی

1.5لیتر 3برگی تا انتهای پنجه زنی گندم علفهای هرز پهن برگ

لوگران اکسترا(60+4)% WG

تربوترین +تری سولفورون بازدارنده PSП و اکسین مصنوعی 200-250گرم قبل از کاشت تا اواسط پنجه زنی گندم علفهای هرز پهن برگ

بنول EC49%

دایکامبا اکسین مصنوعی 2.5لیتر ابتدا تا انتهای پنجه زنی گندم وجو علفهای هرز پهن برگ
نوگرکس EC 27.5% دیفلوفنیکان+ام سی پی ای بازدارنده سنتز کارتنوئید+اکسین مصنوعی 1.5-1لیتر ابتدا تا انتهای پنجه زنی گندم علفهای هرز پهن برگ

آسرت EC25%

ایمازامتابنزمتیل

بازدارنده ALS

2.5-2لیتر پنجه زنی گندم وجو علفهای هرز پهن برگ وباریک برگ

آپیروس WG 6%

سولفوسولفورون

بازدارنده ALS

26.6گرم ابتدا تا انتهای پنجه زنی گندم علفهای هرز پهن برگ وباریک برگ
آتلانتیس OD مزوسولفورون +یودوسولفورون+مفن پایردی دی اتیل

بازدارنده ALS

1.5لیتر از 2تا 3برگی تا اواسط پنجه زنی علفهای هرز پهن برگ وباریک برگ

اتللوOD 6%

مزوسولفورون متیل+یودوسولفورون متیل+دیفلوفنیکان+مفن پایردی دی اتیل

بازدارنده ALS

1.6لیتر مرحله پنجه زنی گندم علفهای هرز پهن برگ وباریک برگ

شوالیه WG 6%

مزوسولفورون+یودوسولفورون

بازدارنده ALS

350گرم با روغن یا 400گرم بدون روغن ابتدا تا انتهای پنجه زنی گندم علفهای هرز پهن برگ وباریک برگ
پنترSC 55% ایزوپروترون +دیفلوفنیکان

بازدارنده PSП+ بازدارنده سنتز کارتنوئید

2-2.5لیتر

پس از کشت وقبل از سبز شدن گندم وجو علفهای هرز پهن برگ وباریک برگ

توتال WG 75%+5

سولفوسولفورون +مت سولفورون متیل

بازدارنده ALS

40-50گرم همراه با ابتدا تا انتهای پنجه زنی گندم علفهای هرز پهن برگ وباریک برگ

تراکسوس4.5%EC

پینوکسادن + کلودینوفاپ پروپارژیل بازدارندهAccasc

1.3 لیتر

تا پایان پنجه زنی

علفهای هرز باریک برگ

لینتور 70%WG

تریاسولفورون+دای کامبا 170 گرم از پنجه زدن تا تشکیل ساقه گندم علفهای هرز پهن برگ

آکسیال(045)4.5%EC

پینوکسادن + مویان

بازدارندهAccasc

1.5 لیتر تا پایان پنجه زنی علفهای هرز باریک برگ
دیالن سوپر 46.4%SL دای کامبا + توفوردی اکسین مصنوعی
0.8لیتر تا قبل از 6برگی علفهای هرز علفهای هرز پهن برگ
 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی