[ امروز : پنجشنبه 12 تیر 1399 ]

کنه کش ها

نام تجاری نام عمومی
نحوه اثر
موراد مصرف

آپولو50% SC

کلوفنتزین تماسی با خاصیت تخم کشی انتخابی کنه قرمز اروپایی در درختان میوه سردسیری 0.25تا 0.5در هزار

امایت57% EC

پروپارژیت تماسی بادوام طولانی موثر از طریق تنفسی

کنه تار عنکبوتی در پنبه وسویا 1.5لیتر در هکتار ،چغندر1لیتر درهکتار

کنه قرمز اروپایی درختان 1در هزار کنه در پسته 1در هزار ،حبوبات 2 در هزار

اورتوس 5% SC

فن پیروکسی میت تماسی با اثر ضربهای سریع روی لارو،نمف وکنه بالغ کنه قرمز در مرکبات ،کنه های تار عنکبوتی در درختان میوه سردسیری 0.5در هزار

انویدور24% SC

اسپیرودیکلوفن تماسی کنه قرمز اروپایی وکنه دونقطه ای 0.5-0.6در هزار ، کنه زنگار مرکبات 0.27در هزار ، کنه قرمز مرکبات 0.2-0.3در هزار
باروک10% EC -10% SC اتوکسازول تماسی موثر روی تخم ، لارو وپوره ، روی کنه بالغ موثر نیست
مراحل پورگی کنه قرمز اروپایی در سیب 0.5-0.25در هزار
پروپال25% WP-50% SC آزوسیکلوتین تماسی با اثر طولانی کنه قرمز اروپایی وکنه دونقطه ای در درختان میوه سردسیری ، کنه نقره ای ف کنه زنگ در مرکبات وکنه تار عنکبوتی در سویا 0.5 در هزار

ابرون24% SC

اسپیرومسیفن حشره کش وکنه کش تماسی با خاصیت تخم کشی سفید بالک وکنه در پنبه ، سبزیجات وگیاهان زینتی 0.4لیتر در هکتار
پراید20%SC فنازاکوئین تماسی وممانعت از تفریخ تخم کنه قرمز اروپایی در درختان سیب 0.5 در هزار

سیترازون20% EC

بنزوکسی میت
تماسی وگوارشی کنه قرمز اروپایی وکنه تارعنکبوتی در درختان میوه سردسیری 1.5 در هزار ، کنه زرد شرقی وکنه قرمز مرکبات 1 در هزار
نئورون25% EC بروموپروپیلات تماسی وغیر سیستمتیک

کنه تار عنکبوتی در چغندر قند 1.2 لیتر در هکتار

کنه زرد مشرقی وکنه قرمز در مرکبات 1در هزار

نیسرون 10% EC هگزاتیازوکس تماسی وگوارشی با خاصیت تخم کشی ولارو کشی وخاصیت نفوذی از سطح برگ کنه قرمز در مرکبات کنه کشی در مرکبات 0.5-0.75در هزار

ورتی مک 1.8% EC

آبامکتین

حشره کش –کنه کش تماسی وگوارشی ونفوذی

کنه زنگار مرکبات 20میلی لیتر +250میلی لیتر روغن در 100 لیتر آب
سان مایت 20% WP پیریدابن تماسی با اثرضربتی ودوام طولانی وموثر روی تمامی مراحل کنه زنگار مرکبات 40-50گرم در 100لیتر آب
دانیتول 10% EC فن پروپاترین

حشره کش – کنه کش تماسی وگوارشی

کنه قرمز اروپایی در درختان میوه سردسیری 2 در هزار
دیکوفول18.5% EC کلتان تماسی وعصبی کنه تار عنکبوتی در پنبه 2.5 لیتر در هکتار ، اشجار جنگلی وغیر مثمر 1.5 در هزار
کاراتان18.25%-35% EC دینوکاپ قارچ کش وکنه کش تماسی کنه حنایی گوجه فرنگی

گل گوگرد 95% WP

الوزال 90-80%WP

الوزال-کوزان80% DC

سولفور قارچ کش وکنه کش تماسی کنه روی پسته ،کنه ونقطه ای وسایر کنه های تارعنکبوتی سبزی وجالیز

تدیون7.52% EC

تترادیفون تماسی وموثر برتخم ومراحل نمف کنه ها کنه تا عنکبوتی پنبه 4لیتر در هکتار ، کنه تارعنکبوتی سبزی وجالیز 2لیتر در هکتار ،کنه قرمز و زرد شرقی وکنه پا کوتاه چای 2 در هزار
فلورامایت24%SC بایفنازیت تماسی کلیه مراحل زیستی
اکتیلیک50%EC پریمیفوس متیل حشره کش وکنه کش تماسی وتدخینی کنه وکرم میوه خوار خرما 2لیتر در هکتار
 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی