[ امروز : پنجشنبه 12 تیر 1399 ]

مدیریت بیماری پژمردگی ، پوسیدگی ریشه و طوقه فوزاریومی خیار در کشت های گلخانه ای

pdfمدیریت بیماری پژمردگی ، پوسیدگی ریشه و طوقه فوزاریومی خیار در کشت های گلخانه ای

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی