[ امروز : چهارشنبه 25 تیر 1399 ]

مه پاش فوگر

فوايد و تاثيرات بكارگيري دستگاه سمپاش فوگر مه ساز براي اجراي عمليات دفع آفات و سمپاشي در انواع گلخانه هاي پيشرفته و سنتي

مقدمه:
عمليات سمپاشي و دفع آفات مختلف گلخانه از جمله تريپس، مينوز، كنه، پشه، مگس، شته، لارو حشرات و ... هر ساله ضرورت دارد. روشهاي قديمي استفاده از سمپاشهاي معمولي و تكنيك بكارگيري حجم زياد آب و سم، بعلت كار شديد و غالباً زيان آور براي بهداشت و سلامتي، امروزه در كشورهاي پيشرفته جهان روشي منسوخ است.
معمولاً در اين روشها فقط به ميزان 20 % محلول سم مفيد واقع مي شود و باقيمانده محلول سمپاشي هدر مي رود و از منظر اقتصادي نيز هزينه هاي زيادي با اين روش صرف مي شود كه شامل هزينه سم، آب، انرژي، نيروي انساني و وقت زياد عمليات مي باشد ؛ ضمن اينكه با بكارگيري روشهاي قديمي سمپاشي نمي توان صد در صد مطمئن بود كه عامل آفت نابود و ريشه كن شده باشد.
مزيت بكارگيري سمپاش فوگر و تكنيك مه سازي
براي توضيح تكنيك سمپاشي به روش حجم بسيار كم، توجه فرماييد كه چنانچه شما يك ليتر محلول را بصورت قطراتي با قطر 10 ميكرون تبديل كنيد و اين تعداد قطرات حاصله را بطور يكسان بر روي محلي به وسعت يك هكتار 10.000 متر مربع پخش كنيد، پوشش فرضي بدست خواهد آمد كه براي هر سانتيمتر مربع حدود 19.000 قطره توزيع خواهد شد.

توضيح بيشتر اينكه:
هر ميلي متر برابر 1.000 ميكرون و هر متر برابر 1.000.000 ميكرون مي باشد، بطوريكه قطر يك تار موي انسان در حدود 100 ميكرون است
با استفاده از محاسبات رياضي، به سادگي ميتوان تاثير قابل ملاحظه نقش سمپاش هاي حجم بسيار كم را نشان داد:
در صورتي كه مثلاً يك دستگاه سمپاش بطور ميانگين قطراتي به قطر 100 ميكرون پخش كند ، با اصلاح و تغيير نازل سمپاش و كاهش قطر قطرات به نصف يعني توزيع قطراتي به قطر 50 ميكرون، به نظرتان در تعداد قطرات پخش شده چه اتفاقي مي افتد؟

با توجه به فرمول محاسبه مساحت كُره كه عبارت است از: "شعاع كُره به توان 3 ضربدر عدد پي 3/14 ضربدر 4/3"

بنابراين مساحت كُره اي به قطر 100 ميكرون مساوي است با ميكرون 1687750 = 125000 * 3/14 * 4/3
و مساحت كُره اي به قطر 50 ميكرون مساوي است با ميكرون 210968/75 = 15625 * 3/14 * 4/3

حال چنانچه مساحت كره اي به قطر 100 ميكرون 1687750 را به مساحت كره اي به قطر 50 ميكرون 210968/75 تقسيم كنيم عدد حاصله 8 مي شود . بدين معني كه با كم كردن قطر قطرات به نصف، تعداد قطرات هشت برابر مي شود!
بنابراين ملاحظه مي فرماييد چنانچه دستگاه سمپاش بتواند هر چقدر ذرات يا قطراتي با قطر كمتر توزيع كند، تعداد قطرات بيشتري در هوا پخش و توزيع مي شوند. نتيجتاً اگر قرار باشد دستگاه سمپاشي قطراتي به قطر 400 ميكرون توليد كند با كم كردن قطر ذرات به نصف، يعني قطرات 200 ميكروني تعداد كل قطرات 8 برابر و براي قطرات 100 ميكروني به 64 برابر و نسبت به قطرات 50 ميكروني تعداد 512 برابر خواهد شد..

در رابطه با زمان سقوط هر قطره سمپاشي نيز با توجه به محاسبات علمي صورت گرفته توسط Rose&Lembiدر سال 1985 ميتوان به صراحت از نقش موثر قطراتي با اندازه كوچكتر در عمليات سمپاشي آگاه شد :

هدف از سمپاشي گلخانه غالباً دفع آفاتي مانند تريپس، مينوز، مگس، پشه، كنه، شته، پروانه، سوسك و يا جوندگان است كه در رابطه با حشرات بالدار كه قابليت پرواز و مخفي شدن در گوشه و كنار شكافهاي ديوار و سقف را دارند، نحوه دفع مشكل تر است. براي اين كار بايد با بكارگيري گاز سموم معيني بر روي آفات كه براي مثال در گوشه يا شيار سقف پنهان شده اند، آفت را تحت تاثير قرارداد. در نتيجه حشره از محل مخفي خود خارج شده و مقدار دوز كشنده قطرات مه موجود در هوا را دريافت كنند. اين تاثير سمپاشي در زماني ايجاد مي شود كه ذرات معلق با ثبات و ماندگار و با حجم كمتر از 10 ميكرون باشند. هدف از عمليات معلق نگه داشتن ذرات و قطرات محتوي سم در هوا اينست كه تراكم يكسان بقاياي ته نشين بر روي سطوح مختلف ايجاد شود. مه سازي سموم، مستلزم قطراتي بين 10 تا 30 ميكرون است.
عمده فايدة تكنيك مه سازي اينست كه پخش ذرات معلق در هوا با اندازه قطرات 1 تا 30 ميكرون، در تمامي فضاي موجود مكان مسقف توزيع شده و بعلت خواص طبيعي نشست آهسته ذرات، بصورت يكنواخت در همه جا پخش مي گردد.
بطور كل مزيت و فوايد استفاده از تكنيك سمپاش هاي فوگر به شرح ذيل است:
* بكارگيري اندازه مطلوب قطرات باعث پوشش گسترده يكدست و يكپارچه اي از محلول سم در تمامي سطوح و نقاط گلخانه حتي هر گونه شكاف و روزنه اي مي شود، بدون اينكه هيچگونه ته نشيني قابل مشاهده اي از خود به جاي گذارد.
* كارايي عمليات سمپاشي افزايش يافته و حداكثر تاثيرگذاري مبارزه با آفات بدست مي آيد .
در نتيجه بهره وري قابل ملاحظه اي در ارتباط با مبارزه و دفع آفات سالن هاي گلخانه در هر دوره كشت بدست مي آيد.
* اين اطمينان حاصل مي شود كه تمام حجم محلول سمپاشي شده بر روي آفات اثر مي كند . در نتيجه با بكارگيري حداقل ميزان سم، حداكثر بهره برداري از محلول سمپاشي امكان پذير مي شود.
* در كوتاه ترين زمان ممكن عمليات انجام مي شود. بدين صورت كه در زمان كوتاهي دستگاه مورد مصرف قرار گرفته و پس از پايان عمليات با بسته ماندن تمامي منافذ و دريچه هاي خروجي گلخانه در طي چند ساعت ذرات و قطرات معلق در هوا باقي مي ماند و قبل از سقوط و نشست آهسته آنها به تمامي نقاط و سطوح مختلف سالن از جمله شكافها و منافذ دسترسي پيدا مي كنند. در نتيجه استفاده از اين روش چندين برابر مؤثرتر از روش هاي قديمي سمپاشي مي باشد.
* صرفه جويي قابل توجهي از لحاظ اقتصادي بوجود مي آيد . زيرا در مقايسه با روشهاي قديمي سمپاشي با استفاده از اين تكنيك، ميزان مصرف سم كه عموماً از قيمت بالايي برخوردار است، آب و انرژي كاهش مي يابد، ضمن اينكه با استفاده از دستگاه سمپاش فوگر پرتابل فقط يك نفر كار عمليات را انجام مي دهد و نيروي انساني كمتري مورد نياز قرار مي گيرد .

ساختار دستگاه سمپاش فوگر
اين دستگاه با استفاده از تكنولوژي موتور پالس جت (موتور جت) ابداع شده است. دستگاه فوگر با توليد مه مصنوعي كه از طريق احتراق ضرباني امكان پذير مي شود، محلول داخل مخزن سم دستگاه را با استفاده از فشار حاصل از انرژي گرمايي و جنبشي توليد شده به حركت درآورده و با عبور دادن از نازل مه ساز به صورت توده اي از ذرات بسيار كوچك (قطراتي كمتر از 50 ميكرون) يا مه قابل مشاهده، ايجاد مي نمايد و در تماس با هواي اطراف لوله خروجي (اگزوز) به حالت ذرات معلق در هوا منتشر مي شوند در واقع اين فرايند در سيستم هاي سمپاشي به نام تكنيك Aerosol(پخش و توزيع قطرات سبك سم معلق در هوا به نحوي كه به مرور و پس از طي زمان كوتاهي نشست كنند) عنوان مي شود. خاصيت اين تكنيك اين است كه ذرات سم به علت سبكي و معلق بودن در فضاي سالن گلخانه حركت كرده و به تمامي قسمتهايي كه امكان دسترسي به آنها ميسر نيست، نفوذ مي كند درنتيجه ماده مؤثر سم به صورت يكسان در تمام نقاط توزيع مي شود، بدون آنكه از خود بقاياي نامطلوب بر جاي گذارد. تكنيك مه سازي، راه حلي براي عمليات سمپاشي در انواع گلخانه هاي بزرگ و كوچك با استفاده از حداقل مقدار محلول سم و كار عملياتي كم و نيز صدمات ناچيز به محيط زيست است ( با توجه به اين نكته كه از خود بقاياي كمتري بر جاي مي گذارد و به درون خاك نفوذ نمي كند.)

سمپاش فوگر به غير از ديافراگم كاربراتور، هيچگونه قطعه متحركي ندارد. محفظه احتراق بطري شكل آن تهي بوده و بصورت مستقيم بداخل لوله خروجي (اگزوز) باز مي شود. يك ديافراگم مرتعش بر روي كاربراتور، احتراق ضرباني تحت كنترل سوخت را در محفظه احتراق تضمين مي كند. محلول سم از داخل مخزن از طريق لوله مجزا فلزي حركت كرده و در انتهاي لوله اگزوز موتور جت كه نازل مخصوص سمپاشي نصب شده است، تزريق مي شود و بر اثر فشار توليد شده در داخل و باد گرم خروجي محلول به قطرات بسيار ريز تبديل مي شوند.
آيا گرماي ايجاد شده در موتور پالس جت دستگاه فوگر آسيبي به ماده مؤثر سم وارد مي نمايد؟
براي رد فرضيه فوق به اين دلايل استناد مي شود:
* بنا بر تحقيقات و آزمايشاتي كه توسط دانشگاه فني برلين آلمان انجام شده است، اثبات شده كه مدت زماني كه در طي آن ماده مؤثر سم در مجاورت هواي گرم موتور پالس جت قرار مي گيرد تنها 05/0. تا1/0ثانيه است.
* همواره اهميت درجه دما از ميزان كلي انرژي گرمايي (كالري) كمتر است. براي مثال ميتوان گفت دماي 1000 درجه سانتيگراد كه همان دماي نقطه ذوب است در حاليكه دماي بسيار بالايي مي باشد ولي بطور كامل مي تواند توسط يك قطره آب فروكش كند و هيچ خطري به وجود نياورد.
مقدار كل گرماي توليد شده توسط دستگاه فوگر پالس جت را مي توان از ميزان كالري بنزيني كه در موتور دستگاه سوزانده مي شود، محاسبه كرد كه البته اين محاسبات شامل گرماي از دست رفته حاصل از پرتوافشاني به اطراف و گرماي از دست رفته در گاز خروجي دستگاه نيز مي شود.
طبق گزارشي كه توسط پروفسور ماتس و دكتر بو در سال 1972 در دانشگاه برلين منتشر يافت، گاز خروجي فوگرهاي كوچك پالس جت با ميزان مصرف سوخت يك ليتر در ساعت تقريباً 6000 كيلو كالري در ساعت دارا مي باشد. بر اين اساس يك دستگاه فوگر متوسط با مصرف سوخت 4 ليتر در ساعت، 24000 كيلو كالري در ساعت توليد مي كند و اين مقدار انرژي گرمايي براي فرايند مه سازي قابل دسترس است.
ميانگين سرعت جريان سم (دبي) يك سمپاش فوگر متوسط، حدوداً 40 ليتر در ساعت است (در صورتيكه 24000 كيلو كالري در ساعت را به 40 ليتر در ساعت محلول سم تقسيم نماييم، 600 كيلو كالري در هر ليتر بدست مي آيد.(
بنابراين به سادگي قابل استنباط است كه كه محلول مه سازي سم تركيبي با آب، گرمايي كمتر از 100 درجه سانتيگراد دريافت مي كند. در حقيقت اين محاسبات نشان مي دهد كه محلول هاي مه سازي سم تركيبي با آب در مدتي كمتر از يك ثانيه(05/تا1/0) ثانيه دقيقاً دمايي به اندازه 60 درجه سانتيگراد( 600 كيلو كالري در ساعت) دريافت مي كند.
سمپاش هاي فوگر ساخت كمپاني pulsFOG آلمان با يك سيستم خروجي باز كار مي كند. اين بدين معني است كه مواد مؤثر سم در يك سيستم تحت فشار بسته گرم نمي شود و گرمايي بيشتر از دماي نقطه تبخير خودش دريافت نمي كند. در واقع دماي دريافتي توسط سمپاش فوگر pulsFOG مدل Standard تقريباً 60 درجه سانتيگراد براي زماني كمتر از يك ثانيه است و براي دستگاه pulsFOG مدل Bio تقريباً 30 الي 40 درجه سانتيگراد مي باشد. اين اندازه گيري را ميتوان در هر زمان با استفاده از يك دستگاه ترمومتر به ثانيه كنترل نمود.
در ساختار سمپاش فوگر pulsFOG يك سيستم خنك كننده تعبيه شده است كه از جذب ناگهاني گرما جلوگيري مي كند. زماني كه محلول سم به شكل گاز يا ذرات بسيار كوچك تبديل مي شود، در همان ابتدا تأثير خنك سازي ايجاد مي شود و اين فرايند خنك سازي در مقابل جذب گرما واكنش نشان مي دهد. به نحوي كه در طي مدت مواجهه با گرما كه05/ تا 1/0 ثانيه طول مي كشد تاثير خنك سازي در مقابل آسيب گرماي زياد ناشي از دماي بالا، عكس العمل نشان مي دهد.
بنابراين به سادگي ميتوان نتيجه گيري كرد كه گرماي ايجاد شده در موتور پالس جت، هيچگونه تاثير منفي در كيفيت محلول مه سازي بوجود نخواهد آورد.
نوتري فوگ (nutriFOG)
كود كامل مايع اختصاصي دستگاه هاي سمپاش فوگر براي بكارگيري در گلخانه ها
نوتري فوگ (كود تغذيه كامل گياه)يك فرمولاسيون مخصوص ثبت شده و اختصاصي براي استفاده در سمپاش هاي فوگر مدل بنزيني و الكتريكي پولس فوگ آلمان كه مجهز به نازلهاي فولادي ضد زنگ هستند، مي باشد. اين محلول تبخير زودرس آب را به تعويق انداخته ايجاد ابر بادوام و از متبلور شدن نابهنگام عناصر كود در زمان پخش ذرات مه در هوا جلوگيري مي كند. نوتري فوگ تمامي ريز مغذي هاي ضروري براي ايجاد شادابي و بهبودي در گياه را دارا مي باشد كه در نتيجه تاثير قابل ملاحظه اي از كشت هاي تحت اجرا را تضمين مي كند. مواد مغذي بعلت عامل هاي ژلاتيني افزوده شده، قادر هستند كه تاثير فيزيولوژيك كاملي را ارتقاء دهند . همچنين نوتري فوگ براي تركيب شدن با هر نوع سم جهت اجراي عمليات دفع آفات مناسب است.
مقدار مصرف
در هر هزار متر مربع مساحت گلخانه مقدار 250 ميلي ليتر محلول نوتري فوگ كه در 5/1 تا 5/2 ليتر آب حل شده باشد را در فاصله زماني پنج روز به پنج روز مصرف كنيد. افزايش مقدار مصرف تا ميزان 500 ميلي ليتر در هر هزار متر مربع براي موارد خاص امکان پذیر است. حجم كلي استعمال نوتري فوگ در يك ماه نبايد از5/1 ليتر در هر هزار متر مربع تجاوز كند بدين معني كه هر پنج روز 250 ميلي ليتر كه براي يك ماه شش نوبت مصرف مي شود و مجموعاً 5/1 ليتر مي شود چنانچه سموم پودري را با نوتري فوگ مخلوط مي كنيد ، ميزان مصرف سم پودري از 80 گرم در هر ليتر آب بيشتر نباشد. در صورت لزوم آب بيشتر اضافه كنيد. لطفاً به ميزان مصرف (دوز) تجويز شده بر روي برچسب محصول محافظ گياه و دستورالعمل كارخانه سازنده فوگر توجه فرمائيد.
آماده سازي محلول حاوي نوتري فوگ براي عمليات سمپاشي و دفع آفات
با مخلوط كردن عامل سم در آب كار را شروع كنيد، سپس نوتري فوگ را اضافه نمائيد. در صورتيكه قصد استعمال سمي را داريد كه تاكنون بكار نبرده ايد، پيشنهاد مي شود كه در ابتدا يك محلول آزمايشي كم آماده شود تا سازگاري آن با گياه كنترل شود . در بعضي از موارد نادر، مخلوط سازگار نيست (مخلوط را منبسط مي كند.) نوتري فوگ را با سمومي مخلوط نكنيد كه افزودن ساير مواد شيميايي را مانع شود.
دستورالعمل استعمال
براي ايمني افراد و استعمال مخلوطي از سموم گياهي از ماسك تمام صورت با فيلترA2-B2-P3 )ضد گاز و غبار) استفاده نمائيد در حاليكه قدمهاي خود را به عقب بر مي داريد، مه را بصورت يكنواخت بر روي محصولات كشاورزي پخش نمائيد. مه سازي بصورت ثابت و بدون حركت تنها در صورتي مجاز است كه از فوگرهاي نوع فن دار بكار برده شود يا از دستگاه هاي تهويه هوا در گلخانه استفاده شود كه سرعت چرخشي كمي داشته باشند (كمتر از 1000 دور در دقيقه(دستگاه هايي كه به سيستم نازل ثابت مجهز شده است چنانچه نازل از فلز برنج ساخته شده باشد براي اين منظور مناسب نيست (بعلت اينكه برنج در برابر نوتري فوگ مقاوم نمي باشد(فقط در زمان غروب آفتاب مه سازي را انجام دهيد و از افت شديد دما در طول شب جلوگيري نمائيد.
پيشگيري از حوادث
در طول زمان مه سازي در گلخانه به سالن وارد نشويد و يك ساعت قبل از ورود نيز محل تحت اجرا را با دستگاه تهويه هو ا هوادهي كنيد.
طريقه نگهداري
كود نوتري فوگ را همواره در گالن اصل نگهداري كنيد. خارج از دسترس اطفال و دور از غذاي انسان و حيوانات نگهداري شود. نسبت به خشك شدن اين محصول جلوگيري كرده و آن را دور از نور خورشيد و هر گونه آلودگي نگه داريد. مراقب باشيد كه گالن كاملاً بسته باشد. اين محصول بايد در شرايط دمائي بالاتر از 4 درجه سانتيگراد و پايينتر از 40 درجه سانتيگراد نگهداري شود.
مسئوليت
اين اطلاعات بر اساس يافته هاي علمي ما جمع آوري شده است كه حاصل تلاش ما براي راهنمايي نحوه صحيح بكارگيري شما مي باشد. چنانچه دستورالعملهاي استعمال مورد توجه قرار گيرد، اين فرآورده براي مقاصد مورد نظر مناسب است. از آنجائيكه نحوه نگهداري شما و شيوه استعمال اين كود توسط شما، خارج از كنترل ما مي باشد، تنها قادريم كه كيفيت خوب در زمان تحويل را به شما تضمين دهيم.

نكته: كودها در اصل به شكل كريستالهاي خشك مي باشند كه براي جذب صحيح در گياه بايد در آب حل شوند . فرمولاسيون كود هاي جذب برگي كه بر اساس روش سنتي سمپاشي معمولي (روش حجم زياد ياLV )ساخته شده اند براي هرگونه استعمال بصورت ULV و يا سمپاش هاي فوگر مناسب نمي باشد. زيرا كه قطرات ريز محتوي كريستالهاي رقيق شده، در طول چندين ثانيه بخار خواهد شد. در نتیجه پیش ازآنکه قطرات ریز بر روی برگ قرار گیرند، محتوای آب قطرات بخار می شود بنابراین این کریستال های کود به برگها می رسد ولي جذب برگ نمي شوند.
ماده حامل ويكادو pulsFOG VK-2
ماده افزودني براي محلولهاي مه سازي تركيب شده با آب
پلي گليكول پراكنده محتوي دسيلين گليكول 915/12 گرم در ليتر شماره ثبت آلمان : 5393-00
خواص
ويكا- 2 يك ماده حامل است كه شركت پولس فوگ آلمان آن را اختراع و فرمول اختصاصي آن را در اختيار دارد و اين محصول با نام تجاري VK- 2 به فروش مي رسد. بكارگيري اين ماده باعث مي شود كه پايه محلول مه سازي از حالت آبكي به پايه روغني تبديل شود و در نتيجه قطر ذرات كوچكتر و طول پرتاب قطرات مه بلندتر مي شود و همچنين همساني و قابل رويت بودن مه توليد شده (غلظت مه)را افزايش مي دهد. خاصيت پيشگيري از تبخير آب ذرات مه، اين اطمينان را بوجود مي آورد كه قطرات آب حامل ذرات سم، مقدار اوليه شان را براي مدت طولاني تري حفظ كنند و زيان حاصل از تبخير سريع كاهش يابد. افزايش قابليت رويت مه و شعاع پاشش مه توليد شده، باعث پخش يكسان ذرات در فضا و بر روي سطوح مختلف مي گردد. ماده ويكادو، طيف اندازه قطرات را محدود كرده و از ته نشيني قطرات بزرگتر در مجاورت سمپاش فوگر جلوگيري مي كند و توزيع ذرات سم در يك محل سرپوشيده تحت اجراي عمليات بالا برده مي شود.
كليه محصولات تقلبي كه در سراسر ايران به نام ماده حامل ويكا- 2 فروخته مي شوند مورد تاييد اين شركت نبوده و تقلبي مي باشند. ضمناً مواد ديگري از جمله گليكول، روغن EC ، محلول مكمل مه سازي، روغن ولك و يا ساير مواد ديگري كه به عنوان حامل در محلول مه پاشي بكار ، برده مي شود فاقد ويژگي بيولوژيك ويكادو بوده و در مواردي بسيار سمي و سرطان زا مي باشد ضمن اينكه اينگونه محلول ها سازگاري با اجزاء و قطعات سمپاش فوگر ندارند و قطعاً بكارگيري اين مواد باعث آلودگي و آسيب رساندن به دستگاه فوگر خواهند داشت.
موارد استعمال
ماده ويكادو را براي توليد مه ميتوان در موارد: عمليات دفع آفت در گلخانه ها، مزارع و باغات، ضد عفوني محلهاي نگهداري دام و طيور، سمپاشي عمومي و بهداشت محيط، مبارزه با سرمازدگي بهاره درختان، جلوه هاي ويژه سينمائي و همچنين براي تمرينهاي عمليات آتش نشاني بكار برد.
مقدار مصرف
مقدار مصرف برابر 100 الي 500 ميلي ليتر ماده حامل ويكادو به اضافه 5/1 تا 3 ليتر آب در هزار متر مربع فضاي گلخانه مي باشد. هر چقدر دماي گلخانه پايينتر باشد مقدار مصرف ويكادو كمتر مي شود. بطوريكه در دماي 16 درجه سانتيگراد فقط 100ميلي ليتر ويكادو مورد مصرف قرار مي گيرد. حداكثر مقدار مصرف با 3 ليتر آب، در دمايي بالاتر از 21 درجه سانتيگراد مورد استفاده قرار مي گيرد.
مراحل فرمول سازي: نسبت آب در هر واحد حجم به ازاي هر اندازه ابعاد گلخانه افزايش مي يابد . كليه ابعاد زير 500 متر
مكعب بايد بر اساس حداكثر 5/2 ليتر در هزار متر مكعب در نظر گرفته شود. ابتدا سم را با آب مخلوط كرده سپس ماده حامل ويكادو را اضافه نمائيد.
اصول مقدار مصرف سم افزوده شده بدين صورت است كه:
ميزان حداقل: مقدار مورد مصرف براي سمپاشي در 100 ليتر آب بايد براي هزار متر مربع مه سازي شود.
ميزان حداكثر: مقدار مورد مصرف براي سمپاشي در 300 ليتر آب بايد براي هزار متر مربع مه سازي شود.
براي اجراي اوليه، ابتدا با مقدار مصرف حداقل شروع نمائيد سپس چنانچه لازم بود مقدار را افزايش دهيد.
آماده سازي محلول مه پاشي
كار را با همزدن سم و مقدار آب مورد نياز شروع كنيد، در مورد سموم پودري ابتدا بايد پودر خيس كردني با آب كم، بصورت خمير درآيد و سپس ويكادو را به محلول مه سازي اضافه نموده و آنرا بهم زنيد.
هشدار:
هنگام تهيه محلول مه سازي، دقت نماييد كه محلول مه سازي بيشتر از حد نياز براي اجراي عمليات آماده نكنيد.
شرايط بكارگيري ماده ويكادو
بكارگيري ماده ويكادو در گلخانه هاي سرپوشيده و بدون منفذ، در هنگام غروب يا شب و با دماي زير 25 درجه سانتيگراد است. احتياط هاي لازم را رعايت نموده تا بعلت افت قابل ملاحظه دما از تراكم بر روي برگها جلوگيري شود . مه سازي بصورت ثابت و ايستگاهي تنها در صورتي مجاز است كه از دستگاه هاي تهويه هوا استفاده شود. در غير اين صورت مه بايد بطور دقيق و يكسان بر روي محصول كشاورزي پخش شود. (عمليات از منتهي اليه گلخانه شروع شده و به سمت عقب قدم برداشته شود، بصورت يكسان سمپاشي انجام شود به نحوي كه در زمان رسيدن به در خروجي، مخزن سم تخليه شده باشد . هنگاميكه به وسط گلخانه مي رسيد، كنترل كنيد كه 50 درصد حجم مخزن سم خالي شده باشد.) مراقب باشيد مستقيماً بر روي بوته گياه مه سازي نكنيد (لوله خروجي دستگاه حداقل يك متر با بوته فاصله داشته باشد.)
عمليات ترجيحاً در رطوبت نسبي بالا (حداقل 80 %) و وقت غروب و اول شب باشد و چنانچه در طول روز صورت گرفت تنها در زماني باشد كه آسمان ابري است.
موارد احتياطي
هرگز مه توليد شده را استنشاق نكنيد. گالنهاي خالي ويكادو را دور از آب و رودخانه نگهداري كنيد. هنگاميكه عمليات پايان مي يابد دست و ساير نواحي پوست كه در معرض تماس با مه بودند را با آب و صابون بشوييد.
چنانچه با چشم تماس پيد ا كرد، با آب فراوان چشمها را بشوييد. در صورت بروز بيماري يا هرگونه سانحه اي به پزشك مراجعه نمائيد..
زمانيكه محلول محتوي سم را مه سازي مي كنيد:
به دستورالعمل هاي ايمني توليدكننده توجه نماييد. از لباس محافظ سرهم بهمراه ماسك تمام صورت با فيلتر ضد گاز نوع a2b2-p3 استفاده نماييد. تمامي محل هاي مورد اجرا عمليات را باز گذاشته و پيش از آنكه بخواهيد بدون لباس مخصوص وارد آنجا شويد حداقل براي يك ساعت هواي آنجا را تهويه نماييد.
هشدار:
بكارگيري نادرست باعث صدمه به سلامتي خواهد شد. چنانچه بلعيده شود سبب بروز مشكلات سلامتي مي شود .
كاملاً به دستورالعمل هاي استعمال توجه نمائيد.
طريقه نگهداري
در گالن اصل نگهداري شود و مراقب سرما باشيد. خارج از دسترس اطفال نگهداري شده و به دور از مواد غذايي و علوفه انبار كنيد. حداكثر زمان قابل توصيه براي نگهداري و انبار ويكادو، 6 سال مي باشد.
مخلوطهاي آب و ويكادو در يك گالن سربسته مجزا تا زمان بكارگيري در عمليات بعد، قابل نگهداري مي باشند. چنانجه سم با ماده ويكادو مخلوط شده باشد، نبايد تا استعمال بعدي نگهداري شود.
ضمانت
ما توليد و كيفيت مناسب فراورده در گالن اصل باز نشده را گارانتي مي نماييم.
راهنماي چگونگي بكارگيري دستگاه سمپاش فوگر پولس فوگ آلمان (آلمان pulsFOG )جهت دفع انواع آفت در هر هزار متر مربع سالن گلخانه بر اساس راهنماي مشاور تنظيم دوز
نام آفت: مگس سفيد
60 ميلي ليتر پرمترين يا 100 ميلي ليتر دلتامترين يا 250 ميلي ليتر ديكلووز 250+ ميلي ليتر ماده حامل ويكادو و يا كود مايع نوتري فوگ + حدود 2 ليتر آب
نام آفت: مينوز
60 ميلي ليتر پرمترين يا 100 ميلي ليتر دلتامترين يا 200 ميلي ليتر ديكلووز 250+ ميلي ليتر ماده حامل ويكادو و يا كود مايع نوتري فوگ + حدود 2 ليتر آب
نام آفت: تريپس
60 ميلي ليتر پرمترين يا 100 ميلي ليتر دلتامترين يا 200 ميلي ليتر ديكلووز 250+ ميلي ليتر ماده حامل ويكادو و يا كود مايع نوتري فوگ + حدود 2 ليتر آب
نام آفت: شته
100 ميلي ليتر دلتامترين يا 150 ميلي ليتر مالاتيون يا 200 ميلي ليتر ديازينون 250+ ميلي ليتر ماده حامل ويكادو و يا كود مايع نوتري فوگ + حدود 2 ليتر آب
نام آفت: كنه
100 ميلي ليتر آوامكتين 250+ ميلي ليتر ماده حامل ويكادو و يا كود مايع نوتري فوگ + حدود 2 ليتر آب
توضيح: دفع آفت كنه در گلخانه ها تكنيك ويژه اي دارد كه در صورت نياز با بخش فني شركت تماس بگيريد.
نام آفت: شپشك سپردار
150 ميلي ليتر ديكلرووز يا 200 ميلي ليتر ديازينون 250+ ميلي ليتر ماده حامل ويكادو و يا كود مايع نوتري فوگ + حدود 2 ليتر آب
نام آفت: پشه
200 ميلي ليتر ديكلرووز + 250 ميلي ليتر ماده حامل ويكادو و يا كود مايع نوتري فوگ + حدود 2 ليتر آب
اجراي عمليات ضدعفوني گلخانه در زماني كه سالن كاملاً خالي شده است

5 ليتر فرمالين + 250 ميلي ليتر ماده حامل ويكادو
توضيح اينكه فرمولاسيون سموم فوق فقط بر اساس سموم 100 ٪ اصل و با كيفيت جهاني تعيين شده است. در صورت بكارگيري سموم غير اصل و بي كيفيت قطعاً عمليات دفع آفت بي تاثير يا كم تاثير خواهد بود و مقدار سم تغيير خواهد كرد.
براي كسب اطلاعات بيشتر در رابطه با درصد دقيق ماده موثر سموم و نياز به معرفي ديگر سموم موجود در بازار و همچنين دريافت اطلاعات نسبت دوز در وضعيت هاي عادي و طغيان آفت در گلخانه با بخش فني شركت سبز پیشگان مرو تماس حاصل نماييد.


منبع:http://spm-techno.ir

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی