[ امروز : شنبه 14 تیر 1399 ]

عوامل موثردر گلدهی درختان میوه

1- نکته مهم وکلیدی نسبت کربن به نیتروژن می باشد که هرچه این نسبت بالاترباشد گلدهی افزایش خواهد یافت .
2- هورمون گلدهی فلوریژن درصورت استفاده منجربه افزایش کربوهیدرات شده ، این هورمون بعد ازتشکیل برگها ازطریق آوندهای آبکش به جوانه ها منتقل و سبب گل انگیزی می شود.
3- تولید محصول زیاد در یک سال به علت تولید هورمون جیبریلین توسط بذرمنجربه کاهش تشکیل جوانه گل درسال بعد میشود.
برخی عوامل خارجی نیزبه شرح زیر بیان میگردند:

1- شدت نور: هرچه شدت نوربیشترباشد تولید جوانه گل افزایش میبابد. نکته مهم شکل تاج درخت ومیزان نفوذ نوردرآن میباشد. به علت عدم رسیدن نوربه قسمتهای داخلی ومرکزی ، میوه کافی تشکیل نمیشود درنتیجه درختان دارای شاخ وبرگ زیاد باید هرس شوند.

2- هرس: درمورد هرس دقت زیادی باید کرد. دردرختان جوان هرس باعث تشدید رشد رویشی وبه تأخیرانداختن تشکیل جوانه های گل میشود. دردرختان مسن به خاطرکاهش نقاط رشد ، میزان رشد رویشی تشدید می گردد. اما هرس ریشه به علت کم حجم شدن ریشه ها مقدارکمتری آب ومواد غذایی دراختیاردرخت قرارگرفته وگلدهی را تشدید می کند.

3- ریزش برگها: به علت کاهش کربوهیدرات میزان گلدهی را کاهش میدهد.

4- رطوبت : کاهش رطوبت درزمان گلدهی ، افزایش گلدهی را درپی دارد. چون رشد رویشی کم شده ومواد غذایی دراختیار گلها قرارداده میشود.

5- کود دادن: کودهای ازته ودامی گلدهی را به تأخیرمی اندازد.در درختان بارورنیزکود ازته فراوان کاهش گلدهی را منجرمی شود.البته درمورد درختانی که رشد رویشی کمی دارند دادن کود ازته باعث افزایش تشکیل جوانه گل میشود. چون مقدارسطح فتوسنتزوتولید کربوهیدرات افزایش می یابد.

6- بازوبسته بودن شاخه ها: درشاخه های افقی افزایش گلدهی داریم . ( باعث افزایش کربوهیدرات می شود) واحتمالا باعث سنتز اتیلن نیزمی گردد.

7- پوست بری وحلقه برداری : (scorling and Ringing )
پوست برداری باعث افزایش گلدهی شاخه ها ودردرختان جوان باعث زودباردهی میشود. حلقه برداری درمورد به گل نشاندن درختان پرکننده ونیزجهت تسریع گلدهی نهالهای جوان دربرنامه اصلاح درختان استفاده میشود.
نکته : حلقه برداری درشاخه های کوچک ودرختان خیلی جوان که برگهای آنها دراثرعوامل مختلف ریزش کرده اثری درافزایش گلدهی ندارد.
نکته : درزمان حلقه برداری چندهفته قبل ازتشکیل جوانه های گل دربهارمی باشد ومکان آن تنه یا شاخه های اصلی است.
8- نوع پایه : پایه های کوتاه وپایه هایی که ازطریق تکثیرغیرجنسی تکثیرمی شوند ، زودتربه گل می روند.

9- فتوپریودیسم : عکس العمل گیاهان نسبت به تابش متوالی نور، فتوپریودیسم نام دارد. این عکس العمل به طول روزبرای تشکیل جوانه گل مربوط به ماده رنگیزه ای به نام فیتوکروم می باشد.

10- تنظیم کننده های رشد: هورمون هایی مثل آلار، اتفان ، سیکوسیل ، وتری آیدوبنزوئیک اسید اثر هورمون های بازدارنده گلدهی را کاهش داده وگلدهی را تحریک می کنند.
نکته : اسید تری آیدوبنزوئیک نه تنها افزایش گلدهی را منجر میشود بلکه باعث افزایش زاویه بین تنه وشاخه نیزمیشود.
زمان استفاده ازاین هورمون ها قبل ازتشکیل گل وبه صورت محلولپاشی برروی درختان میباشد.
نکته :

مواد تنک کننده میوه عبارتند از: سوین ، اسید نفتالین استیک ودی نیترو. این مواد تنک کننده با کاهش میوه ودرنتیجه کاهش اثرجیبریلین دانه باعث افزایش گلدهی درسال بعد میشوند.


منبع:http://insectarium.persianblog.ir/post/120

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی