[ امروز : شنبه 14 تیر 1399 ]

روش نمونه برداری خاک باغات Soil sampling

نکات مهم نمونه بردای

1- خاک نمونه ‌برداری شده حاوی برگ و ساقه گیاهان نباشد.
2-قبل از شروع به نمونه‌برداری از تمیز بودن وسایل نمونه‌برداری (مته یا بیل و بیلچه) مطمئن شویم.
3- بعد از دادن کود به زمین نمونه‌برداری نکنیم. بهترین زمان نمونه‌برداری بعد از برداشت محصول است.
4- از جایی که کود دامی‌، بقایای فضولات حیوانی،کود شیمیایی وجود دارد نبایستی نمونه برداری شود.
5- هنگامی‌که زمین خیلی گلی باشد از انجام نمونه برداری خودداری گردد.
6- به هیچ وجه نمونه خاک در کیسه‌های حاوی کود‌های شیمیایی ریخته نشود.

وسایل نمونه برداری

1- بیل و بیلچه

بیلچه 1

2- مته یا اوگر

مته 1

3. نایلون پلاستیکی با برچسب

نایلون پلاستیکی1

زمین بایستی قبلا به قطعات یکنواخت از لحاظ بافت، رنگ، شیب، میزان فرسایش، تاریخچه کشت و میزان تناوب و نوع محصول و غیره تقسیم بندی شود.
نمونه‌برداری خاک باغات بایستی از عمق ۳۰-۰ و ۶۰-۳۰ سانتیمتری تهیه گردد. (شکل ۱)

شکل 1
بطور تصادفی بصورت W بر طبق شکل ۲، در باغ حرکت نموده و ۱۵-۱۰ نقطه از زمین را انتخاب نموده، مطابق شکل ۳ در محل سایه اندازدرخت، توسط مته و یا بیل چاله ای به عمق ۳۰-۰ ایجاد می‌کنیم. ۲ سانتیمتر از پوشش روی خاک راکنار می‌زنیم.

شکل 2و 3

هنگام نمونه برداری با بیل، مطابق شکل۴ ، هرآنچه خاک به داخل بیل ریخته شد از دو طرف بیل خاک را دور ریخته و قسمت وسط بیل خاک مورد نظر می‌باشد. نمونه‌های نقاط مختلف را برداشته ، با هم مخلوط و یک نمونه مرکب تهیه و به اندازه یک کیلوگرم آنرا جدا نموده و در نایلون پلاستکی میریزیم. همچنین میزان یک کیلوگرم خاک از عمق ۶۰-۳۰ سانتیمتر از همان چاله توسط مته یا اوگر تهیه و به میزان یک کیلوگرم نمونه مرکب را داخل نایلون پلاستیکی میریزیم و سپس به آزمایشگاه ارسال می‌کنیم . چنانچه اراضی مورد نظر تماماً یکنواخت و با یک مدیریت اداره شده باشد برای هر دوالی سه هکتار یک نمونه خاک می‌توان تهیه نمود.

شکل 4


منبع :http://soillab-gh.ir

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی