[ امروز : دوشنبه 16 تیر 1399 ]

هرس باردهی انگور

انگور 1 انگور2

این هرس به منظور ازدیاد قدرت باردهی و پخش محصول بین کلیه شاخه ها انجام می شود به طوریکه هم میوه مرغوب گردد و هم از قدرت درخت کاسته نشود. خوشه انگور روی شاخه های علفی تولید شده در همان سال ظاهر میشود و این شاخه ها روی بازوهایی که در اثر هرس باقی گذارده ایم ظاهر می شود تعداد جوانه هایی که روی هر بازو نگاه می داریم بسته به قدرت بوته و شاخه و همچنین واریته مو متفاوت است بدیهی است که اکثر شاخه هایی که به صورت پاجوش یا نرک روی تنه و اطراف آن ظاهر می شود میوه ده نبوده باید حذف شوند.
فصل هرس بوته : در ایران هرس در دو نوبت انجام می شود یکی در فصل خواب درخت یعنی از وقتی بوته به خزان می رود تا نزدیکی های بیدار شدن که این را هرس زمستانه گویند. هرس دیگر هرس تابستانه یا هرس سبز است. هرس زمستانه در برخی نقاط در اواخر پاییز و در برخی که خطر سرمازدگی زیاد است در اواخر زمستان یا اوایل بهار انجام می شود .
هرس زمستانه : عبارت است از حذف شاخه های خشک و آفت زده و بیمار و همچنین قطع شاخه های بارده همان سال و به جای گذاردن شاخه های مناسب با تعداد جوانه هایی معین روی آن ها به طوریکه این جوانه ها به توانند در سال آینده باردهی بوته را تامین کنند. این نوع هرس به هرس خشک نیز معروف است.
هرس سبز : هرس سبز را پس از بیدار شدن جوانه ها انجام می دهیم و این کار در تمام فصل رشد می تواند ادامه یابد هرس سبز روی جوانه, شاخه, برگ و خوشه انجام می شود.
الف: هرس جوانه: حذف جوانه هایی که روی تنه سبز می شوند و به سرعت رشد می کنند مخصوصا در موهای مسن زیاد دیده می شوند و باید حذف شوند.
ب: هرس شاخه های سبز: این شاخه هار را هر چه زودتر قبل از آنکه طولشان به 15 سانتی متر برسد باید حذف کرد و بیشتر پاجوش یا تنه جوش هستند که تولید شاخه های زایدی کرده و درخت مو را ضعیف می کنند. در بوته های قوی که رشد شاخه ها زیاد است معمولا شاخه های طویل را از 3-4 بند بالاتر از خوشه قطع می کنند و بااین کار از تبخیر زیاد در مناطق خشک و گرم جلوگیری شده این امر در دیمکاری بسیار مهم است .
ج: هرس برگها: هرس برگ ها کار بسیار حساسی است چه برگ کارخانه تولید مواد غذایی برای گیاه محسوب می شود. لکن اگر اطراف خوشه انگور را برگهای زیادی گرفته باشد مخصوصا در مناطقی که انگور دیررس کشت نموده اند این برگها را می زنند تا هوا در اطراف آن جریان یافته و نور بدان برسد و زودتر برسد معمولا از برگ مو برای تهیه غذایی به نام دلمه برگ مو استفاده می شود. بهتر است از برگ های اضافی اطراف خوشه ها برای این منظور استفاده شود.
د: هرس خوشه : برای درشت شدن دانه های انگور این کار را می کنند یعنی تعدادی از حبه ها را با قیجی های مخصوص حذف و یا ته خوشه را قیچی می نمایند تا باقیمانده درشت تر و مرغوبتر شود. می توان از تعداد خوشه ها نیز کاست و باید دید آیا این کار با هزینه کارگر اقتصادی است یا خیر
شدت هرس: در مورد شدت هرس که با نوع انگور – رشد بوته و خاک و محل کاشت متفاوت است نظرات مختلفی ابراز شده لکن به طور کلی به سه طریقه می توان مو را هرس کرد: 1- کوتاه 2- طویل 3-مختلط
1- هرس کوتاه : وقتی است که روی بازو 2-3 جوانه می گذاریم و بقیه را حذف می کنیم
2- هرس طویل: وقتی است که روی بازو 7-8 جوانه می گذاریم و بقیه را حذف می کنیم
3- هرس مختلط: وقتی است که نصف شاخه ها را بلند و نصفی را کوتاه هرس می کنیم, هر قدر هرس شدیدتر باشد رشد بوته کمتر است و هر قدر میوه درخت بیشتر باشد رشد بوته مو نیز کمتر است بنابراین رشد با مقدار میوه و شدت هرس رابطه ای معکوس دارد.


منبع :http://javadetezadi.persianblog.ir

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی