[ امروز : دوشنبه 16 تیر 1399 ]

اصول هرس

هرس درختان سیب نیمه پابلند و پابلند:
درختان پابلند آنهایی هستند كه تنه آنها از سطح خاك تا اولین انشعاب شاخه ها حدود 140تا 180 سانتیمتر باشند و این ارتفاع در درختان نیمه پابلند 80تا 120 سانتی متر است. در این نوع درختان پس از انتخاب وتعیین ارتفاع در پایه در صورت وجود شاخه های جانبی در قسمت انتها برای حفظ ارتفاع ، تشكیل فرم مورد نظر ، نهال را سربرداری می كنند وتعداد 3 تا 5 جوانه كه بتواند بازوهای اصلی را در انتهای نهال تشكیل دهد باقی می گذارند.

هرس درختان سیب پاكوتاه ـ فرم جامی
این نوع هرس به دو نوع است
هرس جامی با مركز باز: شاخه های اصلی با فاصله كوتاهی نسبت به تنه هرس می شوند.
هرس جامی با محور : شاخه های اصلی با فاصله بیشتری نسبت به تنه هرس می شوند.
هرس سال اول : پس از خارج كردن نهال از خزانه و انتقال به بستر اصلی لازم است قبل از كاشت ،مجدد اً ریشه را هرس ومنظم ضدعفونی كرده و در صورت مناسب بودن شرایط ازنظر فصل ، آنها را با ارتفاع 60 سانتیمتر سربرداری میكنیم.
هرس سال دوم :
در این سال جوانه های موجود در طول 60 سانتیمتری نهال رشد كرده وتولید شاخه می نمایند كه اسكلت نهایی درخت از این سال به بعد شروع می شود.
برای این منظور اولین شاخه را از 15 سانتیمتری بالای سطح خاك روی تنه انتخاب كرده وفواصل بین شاخه ها در طول تنه بایستی 15تا 20 سانتیمتر باشد و اگر شاخه یا جوانه زائد در بین فواصل باشد حذف می شوند .در این روش تعداد شاخه های باقیمانده بین 3تا 5 عدد می باشند. لازمست پس از انتخاب شاخه ها و اسكلت بندی 3/1 طول هر شاخه را قطع و سربرداری كنیم.
هرس سال سوم:
در این حالت شاخه های اصلی یا اسكلت اولیه بین 3تا 5 شاخه داشته ولازمست شاخه هایی كه با تنه اصلی زاویه نامتناسب (كمتر از 60 درجه ) دارند توسط بازوی جداكننده تنظیم شوند و شاخه های ثانویه به همان ترتیب 3/1 طول شاخه از جوانه ای كه به سمت بیرون است سربرداری می شود.

هرس باردهی در سیب و گلابی
دارد یا میخچه
در درختان سیب و گلابی شاخه های خیلی كوتاهی كه منتهی به یك جوانه می گردند دیده می شود كه آنها را دارد(DARD) می گویند كه در حد فاصل بین جوانه چوب ومیوه قرار دارند وهمین ها هستند كه بعداً میوه می دهند و حتی الامكان باید اینگونه شاخه ها روی درخت حفظ شوند.
بطور كلی میوه دادن درختان نسبت عكس با رشد ونمو آنها دارد
افزایش رشد و نمو - كاهش میوه دادن
معمولاً میوه درختان سیب و گلابی روی شاخه های سه ساله و یا بیشتر تشكیل می شود لذا باید این شاخه ها در زمستان بلند تر هرس گردند. چگونگی هرس در یك شاخه گلابی یا سیب در طی چند سال :

هرس درختان هلو
از آنجا كه رشد ونمو شاخه های یك ساله در درختان هلو سریعتر از سایر درختان است اگر آنها را هرس نكنیم پس از چند سال به علت تراكم شاخه ها تاج به صورت انبوه در آمده و از نظر نرسیدن نور و هوا به اندازه كافی دچار مشكل خواهیم شد.- هرس ضرورت دارد.

هرس فرماسیون نوع جامی
سال اول
نهال هایی كه از خزانه پس از پیوند به بستر اصلی منتقل می شوند ممكن است به صورت یك شاخه ساده و یا شاخه های فرعی متعدد باشند در هر حال از سطح خاك تا ارتفاع 50 سانتیمتری را نگه داشته و بقیه را سربرداری می كنیم.
در نهال هایی كه دارای چند شاخه روی تنه است معمولاً چهار شاخه را از روی دو جوانه پائین نزدیك محل اتصال نگه داشته وبقیه را قطع می كنیم.
سال دوم
از شاخه های جوان و رشد یافته در طول سال تعداد 3 یا 4 شاخه كه كاملاً رشد كرده اند و از نظر خصوصیات فرم در وضعیت مناسبی هستند را حفظ كرده بقیه را حذف می كنیم.
عملیات هرس در روی شاخه های باقیمانده بدین صورت است كه طول شاخه های اصلی كه اسكلت درخت را می سازند برابر با 3/2 طول از محل اتصال به تنه را نگه داشته وبقیه را از جوانه ای كه به سمت بیرون است سربرداری می كنیم.همچنین شاخه های فرعی كه روی شاخه اصلی تشكیل شده است را سربرداری می كنیم.
سال سوم
طبیعی است در روی شاخه اصلی شاخه های جانبی یا فرعی بصورت دو شاخه ظاهر می گردند . عملیات هرس در این شاخه ها به این صورت است كه از قسمت سرشاخه به نسبت 2/1 تا 3/1 سربرداری می شوند و از سال دوم به بعد هرس بیشتر در جهت باردهی صورت می گیرد.
ضمناً توصیه می شود شاخه هایی كه از سال دوم به بعد بر روی تنه به صورت عمودی رسته یا به صورت عمودی از وسط شاخه های دیگر رشدو نمو كرده بایستی حذف گردند.
از سال دوم به بعد حتی المقدور نباید شاخه های كوتاه را حذف كرد زیرا اولین شاخه های باردهنده ، همین شاخه ها هستند و بعد از سه سالگی باید شاخه هایی كه به داخل تاج رفته اند و موجب انبوهی تاج می شوند همچنین باعث می شوند نور به داخل تاج نفوذ نكند را حذف كرد.

زرد آلو
از آنجا كه زرد آلو حامل میوه بسیاری است در صورت عدم هرس آن كیفیت میوه پائین آمده و میوه ها كوچك ونامرغوب می شوند . همچنین در طی چند سال درختی بلند وتنومند داریم كه در این حالت جهت برداشت محصول از آن با مشكل مواجه خواهیم شد. هرس در این درختان نیز مانند هلو است زیرا در این درختان نیز میوه روی شاخه ها ی یكساله تشكیل میشود.
در این درختان هرس سبك روی درختان جوان و هرس كمی شدیدتر روی درختان مسن انجام می گیرد. اما باید توجه داشت هرس شدید روی درختان باعث اختلال در رشد ، تأخیر در گلدهی وكاهش میزان محصول است. در درختان زرد آلو كه به فرم پهن پرورش یافته اند عملیات هرس زمستانه منحصر به قطع سرشاخه ها ی طویل و شاخه های حامل جوانه های گل ،می باشد.منبع اخذ شده:
http://scientistfarmer.blogfa.com/post-7.aspx

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی