[ امروز : سه شنبه 17 تیر 1399 ]

تصاویری از اختلالات تغذیه ای در خیار گلخانه ای

کمبود ازت:


گياه فاقد گل و ميوه و رشد آن متوقف گرديده. گياه (سمت چپ) را با گياه سالم (مرکز) مقايسه نماييد. برگهاي مسن تر به طور يکنواخت به رنگ سبز کمرنگ مايل به زرد در مي آيند. اين حالت به برگهاي جوانتر بالايي نيز منتقل مي گردد.(سمت راست)

کمبود ازت 1

کمبود ازت:
ميوه ها کوتاه، لاغر و با نوک باريک و به رنگ سبز روشن در مي آيند.ازت 2

کمبود فسفر:
در اين گياه که از رشد باز مانده است برگ مسن تر به رنگ زرد درآمده اما برگ بالايي آن سبز تيره باقي مانده.فسفر 1

کمبود فسفر:
گياه دچار کمبود فسفر(نمونه سمت چپ) با توقف رشد مواجه بوده و برگها کوچک و به رنگ سبز تيره در مي آيد. نمونه گياه سالم در سمت راست ديده مي شود.فسفر2

کمبود فسفر:
اين برگ مسن، نقاط سوخته و قهوه اي بين رگبرگها را نشان مي دهد.فسفر3

کمبود پتاسيم:
گياه دچار کمبود پتاسيم در سمت چپ ديده مي شود. برگهاي مسن تر (پاييني) به رنگ زرد در آمده و سپس خشک و کاغذي مي شود. گياه سالم در سمت راست ملاحضه مي گردد.پتاسیم 1

کمبود پتاسيم:
زردي و سوختگي در برگهاي قديي تر از لبه برگ شروع مي شود(چپ و مرکز) و احتمالا در بين رگبرگهاي اصلي به سمت مرکز برگ گسترش مي يابد(راست).پتاسیم 2

کمبود پتاسيم:
عدم توسعه ميوه در ناحيه انتهاي ساقه ملاحضه مي گردد.پتاسیم 3

کمبود منيزيم:
کمبود در گياه سمت چپ به صورت زردي و سوختگي به رنگ قهوه اي مايل به زرد روي برگهاي مسن تر نمايان مي گردد. در سمت راست گياه سالم نشان داده شده است.منیزیم 1

کمبود منيزيم :
زردي بين رگبرگهاي اصلي برگهاي مسن تر(سمت چپ) تبديل به سوختگي به رنگ قهوه اي مايل به زرد مي شود(سمت راست). برگهاي جوانتر (نمونه بالايي) کمتر تحت تاثير قرار مي گيرند.منیزیم 2

کمبود کلسيم:
برگهاي جوان به حالت فنجاني شکل خميده به طرف پايين همراه با لبه هاي سوخته ملاحضه مي شوند.کلسیم 1

کمبود منيزيم :
رگبرگهاي برگهاي قسمت مياني و بالايي گياه سبز باقي مي مانند. مابقي برگ به طور يکنواخت، سبز رنگ پريده مايل به زرد مي گردد.منیزیم 3

کمبود آهن:
علائم سبز رنگ پريده ابتدا روي برگهاي جوان ظاهر مي شود. شبکه رگبرگي به رنگ سبز روشن در مي آيد.آهن 1

کمبود آهن:
برگهاي جوان (چپ و مرکز) سبز کم رنگ مايل به زرد با رگبرگهاي سبز مي باشند. در شرايط حادتر (مرکز) رگبرگهاي فرعي نيز کم رنگ مي شوند و برگهاي تحت تاثير قرار گرفته زرد کم رنگ متايل به سفيد مي شوند. در سمت راست برگ سالم ملاحضه مي شود.آهن 2

کمبود بر:
برگهاي مسن تر با حاشيه زرد ديده مي شوند(بالا و چپ). برگهاي جوان بد شکل و ابلق مي شوند(راست).بر1

کمبود بر:
ميوه، نارس مي ماند(بالا). علائم پيچ خوردگي و زخم بر روي ميوه ايجاد مي گردد(مرکز و پايين).بر2

کمبود بر:
در ميوه دچار کمبود، نسبت گوشت ميوه به بخش بذر بيشتر مي شود. روي پوست ميوه علائم خشکيدگي ملاحضه مي شود.بر3

کمبود بر:
در طول ميوه، رگه هاي زرد ابلق (چپ و مرکز) به صورت علائم خشکيدگي روي پوست (راست) توسعه مي يابد.بر4

کمبود روي:
علائم ابتلا در برگهاي جوان ظاهر مي شود و برگهاي تازه به طور غير طبيعي کوچک مي ماند و با رنگ زرد لکه موجي شده يا يکنواخت زرد شده ديده مي شود. بين بند هاي انتهايي کوتاه مانده و حالت جارويي ايجاد مي شود.روی1

کمبود مس:
توقف رشد همراه با کلروز برگهاي جوان.مس1

کود اضافي(شوري يا EC بالا):
برگها کدر و چرمي مي شوند. يک نوار باريک زرد رنگ در حاشيه برگ ايجاد مي شود.کود اضافی

کود اضافي(شوري يا EC بالا):
شوري باعث پژمردگي مي شود. برگها کدر و به رنگ سبز تيره و به حالت فنجاني شکل به سمت پايين توسعه مي يابند.کود اضافی2

مسموميت فسفر:
اين حالت بيشتر در کشتهاي هايدروپونيک ممکن است رخ دهد.مسمومیت فسفر 1

مسموميت کلر:
حاشيه اطراف برگ با بافتي به رنگ سبز رنگ پريده و همچنين لبه هاي سوخته ملاحضه مي شود. 3 درصد کلريد در بافت يافت مي شود.مسمومست کلر

مسموميت بر:
علائم مسموميت ابتدا روي برگهاي مسن تر ملاحضه مي گردد. بين رگبرگهاي زرد گرديده(چپ) و نکروزه مي شود. به نقاط نکروزه قهوه اي کوچک (مرکز) و مناطق وسيعي از بافت مرده برگ (راست) دقت نماييد.مسمومیت بر

مسموميت منگنز:
نقاط متعدد کوچکي به رنگ قهوه اي مايل به قرمز بين رگبرگهاي و روي دمبرگ مي شود.مسمومیت منگنز

مسموميت روي:
برگ مسن تر (سمت چپ) کدر به نظر مي رسد. برگ جوانتر، سبز رنگ پريده با نقاط قهوه اي روشن به اندازه سر سوزن بين رگبرگها ديده مي شود.مسمومیت روی

ازت اضافي:
علائم شامل پژمردگي و فنجاني شدن به طرف پايين در برگهاي مسن تر ظاهر مي شود. همچنين برگهاي پاييني، زرد و داراي مناطق سوخته مي شود.ازت اضافی

خسارت کنه تار عنکبوتي:
خسارت کنه تار عنکبوتي را با اختلالات تغذيه اي خصوصا کمبود آهن، کمبود منيزيم يا مسموميت روي اشتباه نگيريد..خسارت کنه

خسارت علفکش رانداپ:
علائم خسارت شامل خميدگي برگ به طرف بالا، رنگ سبز مايل به زرد برگهاي جوان و به شدت از رشد باز ماندن بوته مي باشد.خسارت علفکش

منبع: راهنماي تغذيه خیار گلخانه اي / مهندس محمد رضا عبدالکريم زاده/ مهندس محمود رضا شعباني مفرد

منبع : parsbiology

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی