[ امروز : دوشنبه 23 تیر 1399 ]

اصول تغذیه استاندارد و کاربردی باغات


 نقش برخی از اسیدهای آمینه در گیاهان

 

گلایسین: القا تشکیل بافتهای گیاهی، سنتز کلروفیل، قدرت بالای کلات کنندگی عناصر( بهتر جذب شدن)

 

 والین، آلانین، لوسین، ایزولوسین: افزایش کیفیت محصولات( رنگ، بو، مزه)

 

سیستئین: شرکت در ساختمان پروتئین ها و پایداری آنها

 

متیونین: القا گرده افشانی، تعادل بین عناصر، تشکیل هورمون اتلین (رسیدن میوه ها)

 

 اسیدآسپارتیک، اسید گلوتامیک: القا بافتهای گیاهی و گرده افشانی و سنتز کلروفیل، کلات کننده عناصر ریز مغذی و جذب و انتقال آنها از وظایف گلوتامیک اسید

 

 لیزین: القا فرآیند کرده افشانی

 

 آرژنین: پیش ساز: هورمون های موثر در تشکیل گل و‌میوه

 

تریپتوفان: پیش ساز هورمون اکسین (طویل شدن سلول، تحریک تقسیم سلولی در کامبیوم)

 

 هیستدین: تسریع فرآیند تشکیل و رسیدگی میوه (اتیلن)

 

 پرولین: تقویت دیواره سلولی در برار انواع تنش ها ( خشکی، سرما)، نقش فعال در باروری و جوانه زنی دانه گرده

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی