[ امروز : دوشنبه 23 تیر 1399 ]

اسید هیومیک

هیومیــــــک اســـــید چیست ؟

alt

 

اهمیت هوموس

هوموس ترکیب قهوه ای یا سیاه رنگی است که موثرترین بخش آلی خاک بوده و نقش بسیار مهمی در افزایش حاصلخیزی خاک و بهبود رشد گیاه دارد که به سه دستـــه تقسیم می شود:

1- هیـــــومیـن     2- هیـــــومیک اسیــــد      3- فولیـــــــک اسیــــــد

هیومین:ترکیباتی نامحلول درآب هستند، که به افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک، بهبود ساختار خاک، افزایش پایداری خاک، افزایش ظرفیت یـــونی خاک و نهایتا در افزایش حاصلخیزی خاک نقش اساسی دارد.

هیومیک اسید:ترکیباتی هستند که در مواد قلیایی محلول و در آب و اسید نامحلول هستند و قابلیت اتصال به عناصر معدنی شامل عناصر ماکرو و میکرو را دارا هستند که این اتصال هیومیک اسید به عناصر معدنی باعث می شود عناصر غیرقابل جذب، یا کم جذب در محیط اطراف ریشه به صورت قابل جذب دربیایند.

فولویک اسید:مخلوطی محلــول در آب، اسید و قلیا بوده که به دلیل وزن مولکولی و ذرات کوچکتر نسبت به هیومیک اسید قدرت تبادلات یونــی آن دو برابر بیشتر از هیومیک اسید است.محلول پاشی کودهای ماکرو و میکرو به همراه فولویک اسید تاثیر شگرفی در افزایش جذب عناصر دارد

ضرورت و اثرات مواد هیومیکی در بهبود حاصلخیری خاک * *

1- اصلاح کننده ساختار فیزیکی خاک   2- افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک   3- افزایش مقاومت گیاه نسبت به خشکی

 

بهبود خواص شیمیایی خاک * *

1- افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC)   2- افزایش مقاومت گیاه نسبت به خشکی   3- کلات کردن عناصر خاک

 

بهبود خصوصیات بیولوژیک خاک * *

- 1  افزایش جمعیت و فعالیت میکروارگانیسم های خاک               2-  افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک

                                                 3- تنظیم هورمون های گیاه

مجموع خواص هیومیک اسید :

 

1- ساختار خاک را بهبود می بخشد.                        

2- به ریشه زایی بهتر کمک می کند.

3- باعث نگهداری بیشتر آب در خاک می شود.

4- به رشد سریع باکتریهای مفید درخاک کمکمی کند.

5- به انحلال و آزادسازی عناصر ماکرو (پر مصرف)و میکرو(کم مصرف) کمک کرده و در نتیجه نیاز به کودهای شیمیایی را به نحو محسوسی کاهش می دهد.

6- مقاومت به شوری، کم آبی و سرما را افزایش می دهد.

7- از سمیت کودها و عناصر اضافی موجود درخاک می کاهد.

 

8- دوام آن زیاد است و تا چند سال اثر آن در خاک باقی می ماند.

 

9- مقاومت گیاه را در مقابل انواع بیماریها افزایش داده و نیاز به مصرف سموم را به نحو محسوسی کاهشمی دهد.

 

10- سرعت جوانه زنی بذر را افزایش می دهد.

 

11- با طبیعت سازگار است و خطری برای گیاه و یا محیط زیست ندارد.

12-هیومیک اسید بهترین عامل طبیعی کلات کننده عناصر فلزی خاک است.

 

(کلینیک نگین سبز)

 

 

 

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی