[ امروز : شنبه 14 تیر 1399 ]

کمبود فسفر در گیاهان مختلف

کمبود فسفر در گیاهان مختلف

 

ذرت


قرمز شدن لبه برگ ها، نکروزه شدن برگ های پیرتر همراه با توقف رشد، تاخیر در ظهور ریشک ها، کوچک شدن دانه های بلال وعدم تولید دانه)کچلی بلال( و تاخیر در رسیدگی ازعلایم این کمبود است. در کمبود فسفر ، برگ ها سبز تیره و متمایل به بنفش شده و برخی نقاط قهوه ای رنگ می شود و همچنین ساقه، دمبرگ و سطح زیرین برگ ها، به علت تولید آنتوسیانین به رنگ ارغوانی در می آید.

 

 

alt

 

 

 

هلو


رشد قسمت هوایی و ریشه هردو کند یا متوقف می شوند و همچنین برگ ها باریک و نازک می گردند و رنگ برگ ها سبز تیره،کدرمایل به آبی تا برنزی و بنفش می شوند و رنگ میوه ها نیز سبزو یا به شدت رنگی می شود. گوشت میوه نرم، شیره میوه خیلی ترش، خاصیت انبارداری آن کاهش می یابد.

 

 

alt

 

گل رُز


علائم کمبود با تغییر تدریجی رنگ برگ ها به قهوه ای آغاز می شود که از سطح زیرین برگ شروع ودر طول رگبرگ های اصلی امتداد دارد. توسعه جوانه برگ ها متوقف و توسعه ریشه کاهش می یابد و درنهایت تعداد گل ها کم شده و قبل از زرد شدن میریزند و برگ های جوان نیز سبز تیره می شوند.

 

alt

 

 

گوجه فرنگی


کمبود شامل ریز ماندن برگ ها و ارغوانی شدن رگبرگ ها و پایین ساقه ها می باشد که در گیاهان مبتلا هاله ای ارغوانی رنگ در زیر برگ ها، دمبرگ ها و ساقه هایشان آشکار می شود. در حالت بسیار شدید، سبب بروز شبکه ای قهوه ای رنگ در روی برگ ها می گردد.

 

alt

 

 

گندم


كمبود فسفر موجب كاهش تعداد پنجه ها مي گردد وساقه گندم ضعیف ورنگ آن به سبزتیره مایل به آبي یا بنفش تغییر مي یابد.برگهاي مسن از قسمت نوك به طرف پایین خشك شده وپشت برگهاي جوان بنفش رنگ مي گردد. كمبود فسفر موجب كوتاه و كوچك ماندن ساقه وخوشه مي گردد

 

alt

 

 

یونجه


برگها به رنگ سبز تیره و یا بنفش درآمده و از نوک شروع به خشک شدن می کند . همچنین گره زایی متوقف شده و احتمال سرمازدگی در گیاه زیاد می شود .

 

alt

 

 

پسته


باریک شدن شاخه ها، سبز تیره دیده شدن برگ ها، کاهش شاخه های جانبی درخت پسته، پیدایش نقطه های سوخته به شکل غیر یکنواخت در نزدیکی لبه برگ های مسن که در طول فصل گسترش یافته تا اینکه تمامی برگ را فرا گرفته و در نهایت برگ خشک شده و به زمین می ریزد

 

alt

 

 

خیار


کوتاهی گیاه همراه با برگ های کوچک با رنگ سبز تیره و رشد نامطلوب برگ ها نسبت به گیاه سالم، وجود نقاط سوخته ما بین رگبرگ ها در برگ های مسن تر، زرد شدن مسن ترین برگ گیاه در مقابل رنگ سبز تیره برگ های بالایی

 

alt

 

 

 

(کلینیک نگین سبز)

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی