[ امروز : دوشنبه 23 تیر 1399 ]

زمان محلول پاشی کود های ریز مغزی روی درختان میوه

زمان محلول پاشی کود های ریز مغزی  روی درختان میوه
محلول پاشی عناصر ریز مغذی مانند آهن ، منگنز ، روی ، بور ، مس  کامل کننده نیاز درختان میوه به این عناصر می باشد و روش بسیار  مناسب برای رفع سریع کمبود ها و تامین نیاز گیاه به این عناصر است. منابع کودی  این عناصر هرچه کیفیت بهتر و مطلوبی داشته  باشند ؛ موجب نفوذ و انتشار بهتر این عناصر از طریق سطح برگ به داخل گیاه می شوند.

زمان مصرف عنصر روی در درختان میوه :
درختان میوه هسته دار مانند هلو و شلیل : از مرحله متورم شدن جوانه ها تا قبل از باز شدن گل ها ،پس از تشکیل میوه ، پس از برداشت میوه تا قبل از خزان برگ ها .درختان میوه مانند سیب و گلابی : مرحله شروع رشد جدید ؛ مرحله متورم شدن جوانه گل ، پس از گلدهی و تشکیل میوه ، بعد از برداشت میوه تا قبل از خزان برگ ها .در درختان مرکبات پس از شروع رشد جدید در بهار  و در صورت نیاز پس از گلدهیدر درخت انگور: رشد جدید با داشتن تعداد برگ کافی  تا ظهور جوانه گل منابع کودی با کیفیت بهتر : الیگوزینک با 15 درصد روی ، تکنو کل آمینو روی با  8 درصد روی  ، ژئوگلد روی با 15 در صد روی  ، رایان با 155 درصد روی ، سولفات روی یوروسالیدززمان مصرف عنصر آهن : این کود از دو طریق برگی و خاکی  مصرف می  شود.زمان مصرف عنصر آهن در مرکبات در بهار و پائیز و در فصل رویش درخت مرکبات.در درختان میوه مانند سیب ، هلو ، آلو در ابتدای رشد  جدید در درختان و مرحله دوم در زمان توسعه برگ ها و رشد گیاه . محلول پاشی آهن در اوایل فصل رویش  بهتر از اواخر فصل رویش می باشد.منابع کودی اهن : تکنو کل امینو اهن با 8 درصد اهن . تکنو کل اهن با 6 درصد اهن . ایرون کینگ . مارشال ، سلطان 11 درصد اهن ، مجیک با 6 درصد اهن  الیگو پلاتینا با 6 درصد اهن ،الیگو برنز با 6 درصد اهن ، سولفات اهن یورو سالیدززمان مصرف عنصر منگنز :در درخت انگور از مرحله تشکیل اولین برگ تا ظهور جوانه گل  و پس از تشکیل میوهدر درختان میوه مانند سیب : مرحله تورم جوانه گل ، پس از گلدهی در درختان مرکبات : پس از رشد جدید و تشکیل برگ های جدید
در درختان میوه هسته دار مانند هلو و شلیل پس از تشکیل میوه و در مرحله توسعه میوه منابع کود منگنز با کیفیت بهتر : ژئوگلد منگنز با 12 درصد منگنز زمان مصرف عنصر مس :در درخت انگور از مرحله تشکیل اولین برگ تا ظهور جوانه گل در درختان میوه مانند سیب  مرحله تورم جوانه   و پس از گلدهی در درختان مرکبات پس از شروع رشد جدیددر درختان میوه هسته دار مانند هلو و شلیل  در  دوره خواب زمستانی ، متورم  و تا صورتی شدن جوانه ، بعد از برداشت میوه و قبل از خزان برگ هامنابع کودی با کیفیت بهتر : ژئوگلد مس با 15 درصد مس .زمان مصرف عنصر بور :  در ختان میوه  از زمان متورم شدن جوانه ها تا  قبل از باز شدن گل ها ، بعد از برداشت میوه تا قبل از خزان برگ هادر درختان مرکبات پس از برداشت میوه در درختان پسته کاربرد برگی عنصر بور در اواخر دوره خواب یا اوایل مرحله برگی ,  نزدکی به زمان قبل از  باز شدن گل هادر درختان گردو ، انجیر و اواکادو کاربرد برگی عنصر بور تزدیک به زمان  قبل از باز شدن گل ها در درختان میوه هلو ،زیتون ، انگور  و بادام قبل از گلدهی یا بلافاصله بعد از برداشت میوه منابع کودی عنصر بور ، بوران با 10 درصد بوربرخی از کود های ریزمغذی چند عنصر میکرو را باهم دارند مانند :الیگومایون دارای عناصر اهن ، منگنز و روی . تکنو کل امینو روی و منگنز . تکنو کل میکس دارای اهن ، منگنز ، روی ، مس و مولیبدون . گلدداست دارای  آهن ، روی ، مس ، منگنز و بور .

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی