[ امروز : دوشنبه 23 تیر 1399 ]

نقش کلسیم در میوه سیب


نقش کلسیم در میوه سیب

سمپاشی با ترکیبات حاوی کلسیم از زمان فندق شدن میوه سیب آغاز می شود و تکرار آن هر 15 الی 20 روز یک بار در 3 الی 4 مرحله توصیه می گردد.

 سمپاشی با کود مایع های حاوی کلسیم در میوه سیب باعث:

-کاهش ریزش میوه سیب

-سفتی بافت میوه سیب

-افزایش خاصیت انبارداری میوه سیب

-کاهش عارضه لکه تلخ یا قره خال
در میوه سیب می شود.

زمان استفاده از کلسیم در میوه سیب:

1- زمان فندقی شدن میوه سیب

2- زمان گردویی شدن میوه سیب

3- حد سایز نهایی میوه سیب

4- دو هفته قبل از برداشت میوه سیب

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی