[ امروز : چهارشنبه 25 تیر 1399 ]

سیلیسیم و نقش آن در گیاه

سیلیسیم و نقش آن در گیاه
 
عنصر سیلیسیوم با علامت اختصاری (Si) ، ازجمله عناصر میکرو و کم مصرف دربین سایر عناصر محسوب میشود که کاربرد آن دارای خواص و مزایای فراوانی برای گیاهان میباشد.
 
نقش سیلیسیم در گیاه :
 
1 تحمل سمیت آلمینیوم و فلزات سنگین:  کاربرد سیلیسیم درگیاهان مخصوصا گیاه برنج سبب افزایش مقاومت گیاه به سمیت فلزات سنگین و آهن و منگنز و همچنین آلومینیم را در پی خواهد داشت. در خاک های اسیدی که غلظت آلمینیوم بالا و خطر سمیت آن جدی است، حضور سیلیسیم میتواند با تشکیل هیدروکسی آلومینو سیلیکات که ترکیبی غیرقابل جذب به وسیله گیاه است، از سمیت آلومینیم بکاهد.
 
2 جذب عناصر دیگر:  سیلیسیم سبب افزایش قابلیت استفاده فسفر و کاهش قابلیت استفاده نیتروژن برای گیاه میشود و همچنین سیلیسیم تجمع سمی فسفر را درون سلول های گیاهی کاهش داده و از بروز کمبود های عنصر روی ناشی از زیادی فسفر جلوگیری می کند.
 
3 تحمل به شوری و کاهش تعرق گیاه:  سیلیسیم با افزایش آنزیم های آنتی اکسیدانی، بافهای گیاهی را درمقابل سمیت نمک حفظ میکند و با افزایش مقدارکلروفیل ، سطح برگ و فتوسنتز، رشد و فعالیت گیاه را در شرایط شور افزایش میدهد و در ادامه سبب کاهش اتلاف آب از طریق کوتیکول میگردد.
 
4 مقاومت به ورس (خوابیدگی) : سیلسیم در دیواره های سلولی آوندهای چوبی تجمع یافته و در نتیجه مقاومت گیاه نسبت به ورس (خوابیدگی) افزایش میابد که این امر باعث می شود گیاه حالت عمود و ایستاده به خود بگیرد و درمقابل نفوذ نور به داخل سایه انداز گیاه بیشتر میشود.
 
5 تاثیر بر فتوسنتز:  سیلیسیم کافی میزان جذب نور توسط گیاه را افزایش می دهد که درصورت کشت متراکم وجود سیلیسیم در گیاه باعث عمود ایستادن گیاه میشود که این امر موجب نفوذ بهتر نور و به دنبال آن فتوسنتز بهتر میشود.
 
6 مقاومت به آفات و بیماری ها:  سیلسیوم در استحکام بافت های گیاهان زراعی مانند ذرت و گندم نقش مهمی دارد و به همین دلیل مقاومت گیاهان به آفات و بیماری ها و همچنین آلودگی های قارچی زیاد میشود. سیلیسیوم علاوه بر موارد ذکر شده باعث افزایش مقاومت برنج نسبت به بیماری های قارچی نظیر سوختگی برگ یا سنبله، لکه قهوه ای و همچنین افزایش مقاومت به آفاتی نظیر کرم ساقه خوار و زنجرک می شود.
 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی