[ امروز : دوشنبه 16 تیر 1399 ]

انواع آلوده کننده های هوا (Air pollutions) وتاثیر آنها روی گیاهان

آلودگي هوا Air pollution
1- آلاينده‌هاي اوليه (اصلي): همانطوري كه توليد مي‌شوند اثر مي‌كنند مثل گاز HF و SO2 منبع اين آلاينده‌ها، معمولا پالايشگاه‌ها و سوخت‌هاي فسيلي هستند
2- آلاينده‌هاي ثانويه: در نتيجه واكنش‌هاي نوري- شيميايي به مواد آلاينده خطرناك تبديل مي‌شوند مثلo3(اوزون) كه منبع اين آلاينده‌ها در حضور نور ماوراءبنفش خورشيد و كاتاليزورهاي ديگر از مواد بي‌خطر توليد مي‌شوند. O2+NO2=O3+NO2

مواد هيدرو كربني ناقص سوخته شده با NO وارد واكنش مي‌شوند و واكنش هميشه به سمت توليدO3 پيش مي‌رود. O3 به ميزان 5 /0-0/1براي گياهان خطرناك است. اين گاز از طريق روزنه‌ها وارد گياه مي‌شود و غشاء سلولي را بهم مي‌ريزد.

نيتراتهاي پراكسي اسيل نيترات (PAN):
از آلاينده‌هاي ثانويه مي‌باشند كه از تركيب اكسيژن و NO2 توليد مي‌شود. اين ماده بسيار سمي مي‌باشد و در غلظت‌هاي ppm 0/02 -0/01خسارت‌زا مي‌باشد.
اين مواد از طريق روزنه وارد برگ مي‌شوند و باعث مرگ سلولهاي پارانشيم اسفنجي مي‌شوند كه اين پارانشيم‌ها محل قرارگيري هوا مي‌باشند. علائم اين عارضه به صورت ايجاد لكه‌هاي نقره‌اي روي گياه ديده‌مي‌شود.
فلورو هيدروژن FH:
از دودكش كارخانجات خارج مي شود و توسط باد منتشر مي شود.
گازي است بسيار سمي كه در غلظت‌هاي0/2-0/1در بيليون به گياهاني چون ذرت، هلو، لاله و ... خسارت مي‌زند.
اين گاز به حاشيه برگهاي گياهان دولپه‌اي و نوك گياهان تك لپه‌اي صدمه مي‌زند.
نواحي صدمه ديده برنگ برنزه تا قهوه‌اي در آمده ممكن است از برگها جداگردند.
بعضي از گياهان فلوروهيدروژن را تا2000 قسمت در بيليون تحمل مي‌كنند اين گاز ممكن است از طريق شستشو از گياه خارج شود و گياه تا چند هفته بعد بهبود مي‌يابد.

دی اکسید سولفور(انيدريد سولفورو )SO2:
از آلاينده‌هاي اوليه مي‌باشد
اين گاز از منابع سوختي و صنعتي توليد مي‌گردد.
در گياه با آب واكنش مي‌دهد و اسيدسولفوريك توليد مي‌كند
غلظت0/5-0/3 ppm آن ممكن است به گياهان صدمه وارد كند.
اين گاز به تنهايي سبب سوختگي گياهان مي‌شود و ممكن است با رطوبت تركيب شده و قطرات اسيد توليد كند.
انيدريد سولفورو بافتهاي بين رگبرگهاي گياهان يونجه، بنفشه، سوزن برگان را سفيد يا برنزه كم رنگ مي‌كند در حالي كه رگبرگها همچنان سبز هستند بافتهاي ديگر ممكن است به رنگ قهوه‌اي در آيند.
اوزونo3:
يكي ازمضرترين گازها عليه سلامتي گياهان مي‌باشد.
هيدروكربنهاي حاصل از سوخت ناقص و دي اكسيد ازت در مجاورت نورماوراء بنفش تركيب مي‌شوند NO2+O2=O3+NO
اوزون ممكن است بوسيله بادهاي عمومي از طبقات فوقاني اتمسفر به سطح زمين آورده شود يا دراثر تخليه الكتريكي هنگام رعد وبرق تشكيل گردد.
ايجاد لكه‌هاي نكروز و لكه‌هاي منقوط در سطح فوقاني برگ‌ها، لكه‌هاي برنگ سفيد رنگ پريده، برنزه، قهوه‌اي يا سياه
بارانهاي اسيدي:
زماني كه PH باران كمتر از 5/6 باشد مي‌گويند باران اسيدي است و اين پيامد مصرف سوختهاي فسيلي مي‌باشد.
اگر در اتمسفر گازهايي مثل SO2 يا N2 فراوان باشد اين تركيبات در شرايط مساعد مي‌توانند با آب باران واكنش داده و توليد اسيد سولفوريك يا اسيد نيتريك كنند. 70% بارانهاي اسيدي از نوع اسيد سولفوريك است.

گاز اتيلن:
بيشتر در ميوه‌هاي رسيده وجود دارد.
سوختهاي ناشي از نفت و سوختهاي فسيلي توليد اتيلن مي‌كنند كه باعث ايجاد اسكالد روي سبزيجات بخصوص كاهو مي‌شود.


منبع : گیاهپزشکی۱۱۰

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی