[ امروز : سه شنبه 17 تیر 1399 ]

سموم مصرفی جهت سیاهکهای غلات

نام تجاری نام عمومی
سیاهک پنهان گندم
سیاهک آشکار گندم سیاهک پنهان پا کوتاه گندم سیاهک پنهان سخت جو سیاهک آشکار جو
سیاهک هندی

سومی ایت 2% WP

دی نیکونازول 2در هزار 2در هزار 2 در هزار

ویتاواکس تیرام 75%WP

کاربوکسین تیرام 2در هزار 2در هزار 2 در هزار 2 در هزار

وینسیت پی 5%DS

تیابندازول- فلوتریافول 2در هزار 2در هزار 1.5-2درهزار

بایتان7.5%DS

تریادیمنول 2در هزار 2در هزار 2در هزار

رئال20% FS

تری تیکونازول
0.2 در هزار

ویتاواکس تیرام 40%FL

کاربوکسین تیرام 2.5در هزار
2.5در هزار 2.5در هزار

راکسیل6% FS

تبوکونازول 0.5در هزار 0.5در هزار 0.5در هزار

راکسیل 2%DS

تبوکونازول 1.5در هزار 1.5در هزار
1.5در هزار

سومی ایت2%FS

دی نیکونازول

100میلی لیتر برای یکصدکیلو بذر

1 در هزار 1 در هزار

دیویدند3%FS

دیفنوکونازول 1 در هزار 2 در هزار 2 در هزار

دیویدند3%DS

دیفنوکونازول 1 در هزار 2 در هزار
2 در هزار

لاماردور40%FS

پروتیوکونازول+تبوکونازول
150میلی لیتر در هزار 150میلی لیتر در هزار

دومارک12.5%LS

تتراکونازول
3 در هزار
1در هزار

باویستین60-50%WP

کاربندازیم 2 در هزار 2 در هزار

ویتاواکس 75%WP

کاربوکسین 2 در هزار 2 در هزار 2 در هزار

دیویدنداستار 3.63%FS

سایپروکونازول-دیفنوکونازول 1 در هزار 2 در هزار

آلتو10%SL

سایپروکونازول 0.5لیتر درهکتار (زمانی که 80%بوته ها به گل رفته باشند)

تیلت25%EC

پروپیکونازول

0.5لیتردرهکتار(زمانی که 80%بوته ها به گل رفته باشند)

فولیکور25%EW

تبوکونازول 1لیتردرهکتار

تکتو60%WP

تیابندازول 1.25در هزار

ایمپکت12.5%SC

فلوتریافول 1لیتردرهکتار
 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی