[ امروز : چهارشنبه 25 تیر 1399 ]

دستورالعمل شناسایی و کنترل بیماری سفیدک سطحی رز و شمشاد

سفیدک سطحی رز و شمشاد1


منبع :شهرداری کرج سازمان پارکها و فضای سبز ( امور منطق گروه حفظ نباتات)

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی