[ امروز : شنبه 14 تیر 1399 ]

مقايسه قارچ كش جديد اوپوس در مبارزه با سفيدك پودري چغندرقند

 با قارچ كشهاي رايج در (Epoxy conazole)مقايسه  قارچ كش جديد اوپوسمبارزه  با سفيدك پودري چغندرقندComparison of a new fungicide (Opus) with common fungicides in   controlling powdery mildew of sugar beet

 

اصغر حيدري1 ، داريوش صفايي2، سعيد ارومچي3 و جهانشاه بساطي4 

 

ا. حيدري، د. صفايي، س. ارومچي و ج.ش. بساطي . 1384. مقايسه قارچكش جديد اوپوس( Epoxy conazole) با قارچكشهاي رايج در

مبارزه با سفيدك پودري چغندرقند. چغندرقند 2(21): 188-179 

  چكيده     

در اين تحقيق تأثير قارچ كش جديد اوپوس (اپوكسي كونازول) و مقايسه آن با سموم قـار چك ـش متـداولعليه سفيدك پودري چغندرقند در استان هاي آذربايجان غربي و كرمانشاهطي دو سال مـورد بررسـي قـرارگرفت. آزمايش در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با پنج تيمار در چهـا ر تكـرار اجـرا شـد. تيمارهـايآزمايش سموم دينوكاپ، سولفور(گوگرد وتابل)، كاليكسين، اوپوس و شاهد (آبپاشي) بودند. يادداشتبرداري نهايي از درجه آلودگي تيمارها با مقياس 6-1 كه در آن نمره يك بدون آلودگي و نمره شش آلـودگي 100-18 درصد بود، با فاصله زماني 51 روز بعد از آخرين سمپاشي صورت گرفـت. تجزيـه و تحليـل نتـايج بـااستفاده از آزمون چند دامنه اي دانكن نشان داد كه در آذربايجان غربي، در هر دو سـال اخـتلاف تيمارهـايسمپاشي شده از نظر آلودگي به بيماري سفيدك پودري با شاهد در سطح يك درصد و پنج درصد معنـ يدار بود. مقايسه ميانگين هاي درجه تأثير تيمارهاي آزمايشي نشان داد كه قارچ كش اوپوس بيشترين تأثير را در كنترل بيماري سفيدك پودري چغندرقند داشته است. در آزمايش كرمانشاه در سال اول به علت پايين بودن شدت بيماري در مزارع منطقه اختلاف معنيداري بين تيمارها مشاهده نگرديد ولـي در سـال دوم، اخـتلافتيمارهاي سمپاشي شده با شاهد در سطح يك و پنج درصد معنيدار بود. از نظر عملكرد و درصد قند ريشـه نيز تيمارهاي سمپاشي شده به شاهد ارجحيت داشتند. 

 

واژه هاي كليدي: ايران، چغندر قند، سفيدك پودري، مبارزه شيميايي   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1-   بخش تحقيقات بيماريهاي گياهان- مؤسسه تحقيقات آفات و بيماري هاي گياهي- تهران    آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید  

2-   بخش آفات و بيماريهاي گياهي- مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي كرمانشاه 

3-   بخش آفات و بيماريهاي گياهي- مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان غربي 

4-   بخش تحقيقات چغندرقند- مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي كرمانشاه 


مقدمه   

چغندرقند (Beta vulgaris) يكي از گياهـانمهم زراعي ميباشد كه به عنوان يكي از عمـد هتريـنمنابع تأمينكننده قند از اهميت بسيار زيادي در جهان برخوردار ميباشد. در ايـران نيـز كشـت چغندرقنـد درزمره زراعتهاي بسيار مهـم محسـوب مـ يشـود كـهدر02 استان كشـو ر، سـطح زيركشـتي بيشـتر از 200 هزار هكتار را به خود اختصاص داده است (بسـاطي وهمكاران 1379). عملكرد اين محصول مهم زراعي در ايران در مقايسه با كشورهاي ديگر پايين ميباشد كـهاين امر ناشي از عوامـل متعـددي مـيباشـد.  ازجملـهمهمترين اين عوامل وجود آفات و بيماريهاي مختلف ميباشـد كـه سـالانه خسـارات فراوانـي را در مـزارعچغندرقند باعـث مـي شـ وند (دسـتجردي و همكـاران

  .(1381

بيماري سفيدك پودري(Powdery mildew) يــكي از مـهـمتـريـن بـيـمـاريهاي چـغنـدرق ــند در جـهـــان و ايـــران مــيبـاشـــد و عــامـــل آن قــــارچErysiphe betae (Vanha) Weltzien  اسـت كه منحصراً جـنسBeta  را مـورد ح ملـه قـرارمــيدهــد (احمــد ينــژاد 1353 ؛ آبشــاهي 1356؛Dixon 1981;   0ukhapadhyay and Russel 1989

Francis 2002;Asher 1990;). در اثر ايـن بيمـاري، وزن ريشه و درصد قند كاهش مي يابد و هرچه زمـانشروع آلودگي زودتر و شدت آلـودگي بيشــتر ب ــاشد، عملـكرد ريشـه و ميزان قند كمتر خواهد بود(بسـاطيو همك اران 1379Asher  ،Skoyen et al. 1975; 1987; Francis 2002،).  يكي از مهمترين روشهاي مبارزه با بيماري سـفيدك پـودري، مبـارزه شـيميايياست كه در اكثر كشورها متداول اسـت(Asher and

Wiliams 1992, Asher and Dewar 1995,

Smith et al. 1995).  براساس نتايج تحقيقات انجام شده ،استفاده از گوگرد به طور يك بـار سـمپاشـي دركشــور انگلســتان باعــث افــزايش محصــول شــده اســت(Dixon 1981). در آزمــايش هــايي كــه در هندوستان صورت گرفته اسـت قـار چكـش بيترتـانول (bitertanol) وپروپيكونـــــازول ((propiconazole مؤثرترين سموم گـزارش شـدهانـ د (Sharma 1981).

استفاده از قارچ ك شه ـاي بازدارنـده سـنتز اسـترول دراسپانيـا باعث كنترل مؤثر بيماري سـفيدك پـودري ونيز افزايـش نـ ه درصـدي در عملكـرد گرديـده اسـت

Ayala and Bermojo 1996)). در تحقيق ديگـريدر فرانسه، اسـتفاده از يـك بـار سـمپاشـي در اوايـلتابستان با عث كاهش مؤثر بيماري گشـته و توصـيهگرديده كه سمپاشـ يهاي بيشـتر در مـواردي صـورتگيرد كه شدت بيمـاري بـالا باشـد (Muchembled 1996).   

 در آزمايشهايي كه با قارچكشهاي مختلـفدر ايران توسط احمدي نژاد(1373) انجام گرفته است، تركيبات گوگردي و به خصوص قارچ كشتري آريمول مؤثرترين قارچ كـش ه ـا عليـه ايـن بيمـاري گـزارشگردي ده اس ت (احم دي ن ژاد 1353). ه م چن ين در تحقيـقـات مـختلف بر مزيت قـارچ ك ـش گـوگرد بـهع ـلت ارزان ـي و پ ـايداري آن ت ـأكيد ش ده اس ت (احمـــدي نــ ژاد 1353؛ Asher       1990). نكتــ ه محدودكننده در رابطه با استفاده از گوگرد با وجـو د در دسترس بودن، ارزان بـودن و نداشـتن اثـرات منفـيزيست محيطي؛ ايجـاد گيـاه سـوزي در دماهـاي بـالاميباشد كه بايـد مـورد توجـه قـرار گيـرد. قـارچكشكاليكسين نيز مدتهاست كه بر عليه بيماري سفيدك پودري در ايران مورد استفاده قرار مي گيـرد (آبشـاهي

1356؛ احمدي نژاد 1353). 

اس تفاده از روغ نهاي گيــاهي نيزهم راه بــا قارچكشها اخيراً در بعضي مـوارد مطـرح بـوده اسـت

(Northover and Schnider 1996). روغــنهاي نفتي نيز تحت نامهاي تجارتي مختلف جهـت مبـارزه

با اين بيماري مـورد اسـتفاده قـرار مـي گيرنـ د. اخيـر اً قارچكشي از تريازولها به نام اپوكسي كونازول با نـامتجارتي اوپوس در اروپـا بـر عليـه بيمـاري سـفيدكپودري مورداستفاده قرار گرفته و م ـؤثر گـزارش شـده اس ت. در اي ن بررس ي ق ارچكش Opus ب ا س موم قــارچكش رايــج ماننــد دينوكــاپ، گــوگرد وتابــل وكاليكسين دركنترل بيماري سفيدك پودري چغندرقنـددر دو اســتان آذربايجــا نغربــي  و كرمانشــاه طــيسالهاي 1379 و 1380 مورد مقايسه و ارزيـابي قـرارگرفت. 

 

مواد و روش ها 

  اين طرح در دو مزرعـه چغندرقنـد از مـزارعآلوده در حومه شهرستان مياندوآب(اسـتان آذربايجـانغرب ي) و منطقــه ماهيدشــت (اس تان كرمانشــاه)  در سالهاي  1379 و 1380 انجـام گرديـد. آزمـايش درقالب بلوكهاي كامل تصادفي با پنج تيمار و هر تيمار در چهار تكرار و هر تكرار شامل يـك كـرت21 متـرمربعي اجرا شد. تيمارهاي مورد آزمايش عبارت بودنـداز: 

1-             دينوكاپ(كاراتـان) -EC 50% بـا دز مصـرفييك كيلوگرم در هكتار.  

2-             س ولفور(گوگرد وتابــل)-WP 80-90% بــا دز مصرفي چهار كيلوگرم در هكتار (لازم به توضيح است كه در آزمايش ماهيدشت به علت عـدم دسترسـي بـهگوگرد وتابل از پودر گل گـوگرد  بـه ميـزان54 كيلـوگرم در هكتار استفاده گرديد). 

3-كاليكس ين (ت ري دم ورف) -EC 75%  ب ا دز مصرفي 57/0 كيلوگرم در هكتار 

4-اوپوس (اپوكسـي كونـازول)-SC 12.5% بـا دزمصرفي يك ليتر درهكتار 

5-شاهد (آبپاشي) 

  

1-                  عمليات كاشـت و داشـت: در منـاطق مـوردآزمايش واقع در ايستگاه ماهيدشـت و ميانـدوآب كـهبــراي كشــت چغندرقنــد آمــاد هسازي شــده بــود، در ارديبهشت مـاه سـالهاي 97 و 08 بـذر چغندرقنـد ازارقام 7233 (ماهيدشت) و BR1 (مياندوآب) كه ارقـامرايج و حساس به سفيدك پـودري مـيباشـن د، كشـتگرديد. قبل از كاشت، بذور با حشـر هكش سيسـتميكگاچو آغشته شدند تا در مقابل آفات اوايل رشـد گيـاه

محافظ ت ش وند. پ س از مرحل ه چه اربرگي ش دن ،كرتهاي آزمايش مطابق بـا طـرح بلـوكهاي كامـلتصادفي با پنج تيمار و چهار تكرار تهيه شد. هر كرت به طول شش متر و عرض دو متر و شامل پـنج خـطكاشت بود. در طول زمان داشت، آبياري بر حسب نياز گياه انجام گرفت. 

 

2-                  سمپاشـي باتيمارهـاي مـوردنظر و تعيـينشاخص شدت بيماري: در اين تحقيـ ق، تيمارهـايمــورد نظــر عبــارت بودنــد از اوپــوس، كاليكســين،دينوكاپ، گـوگرد (بـه صـورت گـوگرد وتابـل و گـلگوگرد) و آب (به عنوان تيمار شاهد) كه سموم مـذكوربه ترتيب به مقدار يك ليتر ،57/0 ليتر، يك كيلـوگرمو 54 كيلوگرم در هكتار به كـار بـرده شـدند.  اولـينعلايم بيماري سفيدك پودري در اوايل مردادماه ظاهر گرديد و در روز بعد، كرتها با سموم مربوطه سم پاشي شدند. در كـرت شـاهد، فقـط آ بپاشـي( 300 ليت ـر در هكتار) انجام گرفت. سمپاشي كرتها بـه فاصـله هـرپانزده روز تكرار گرديـد. پـانزده روز پـس از  آخـرينسمپاشي، شدت بيماري براسـاس مقيـاس 1تـا 61(= برگ بدون علائم ،2= 1-02 درصد سطح برگ داراي علايم ،3= 12-04 درصد سطح بـرگ داراي علائـم،4= 14-06 درصد سطح برگ داراي علائ ـم5 ،= 16-

08 درصد و6 = 81 -100 درصـ د سـطح بـرگ دارايعلائم بيماري) ارزيابي شد. براي ارزيابي در هر كـرت به طور تصادفي 51 بوته و از هر بوته 01 برگ انتخاب شد. بنابراين در هر كرت شـدت علائـم بيمـاري روي150 برگ كه نسبتاً مسن و حساس به بيماري بودنـد،ثبت شد و سپس با اس ـتفاده از فرمـول زيـر ميـانگينآنها به عنوان شاخص شـدت بيمـاري در هـر كـرتمحاسبه گرديد. 

 = شاخص شدت بيماري در هر كرت                                   

 {150÷ (مقياس شدت بيماري مربوطه ×  تعداد برگ )}  

 

3-تعيين عملكرد ودرصد قند ريشه:عملكرد هـرتيمار براسـاس وزن ر يشـه (تـن در هكتـار) محاسـبهگرديد. براي مشخص نمودن درصدقند ريشه، نمونهاي شامل 52 ريشه به طور تصادفي از هر كرت گرفته شد و براي تهيه خمير به بخش عيارسنجي كارخانـه قنـدمياندوآب و اسلام آباد غرب ارسال و خمير تهيه شـدهبراي تجزيه به آزمايشگاه مؤسسه تحقيقات چغندرقند فرستاده شد. 

 

نتايج  و بحث  

شاخص آلودگي بـراي تيمارهـاي مختلـف درآزمايش مياندوآب در دو سال مورد آزمايش در جـدول1 خلاصه شده است. همان طوري كه در اين جـدولديده مي شود هم در سال 1379و هـم در سـال1380 تمامي سموم مورد آزمـايش باعـث كـاهش معنـيدار شاخص آلودگي به بيماري سفيدك پودري در مقايسه با شاهد گرديدند. در سـال 1379، قـارچكش اوپـوسم ؤثرترين ب وده وبع د از آن ب ه ترتي ب دينوك اپ و كاليكسين (در يك سطح) و گوگرد در رديف بعد قـرارگرفتند. در سال 1380، قارچ كـش اوپـوس بـه همـراهكاليكسين و دينوكاپ در يك سطح قرار داشته و بعـداز آنها گوگرد قرار گرفت. در آزمـايش ماهيدشـت درسال 1379 از نظر شاخص آلودگي در بـين تيمارهـايمختلف اخـتلاف معنـيداري مشـاهده نشـد و سـموماستفاده شده تأثير معنـ يداري در كـاهش بيمـاري درمقايسه با شاهد نداشتند. اين موضوع احتمالاً ناشـي ازاين امر ميباشد كه در سـال 1379، وقـوع آلـودگي و بيماري در مزارع ماهيدشت در سطح بسيار پاييني قرار داشت. پـايين بـودن شـاخص آلـودگي در تيمارهـايمختلف حتي در شاهد بدون سـ مپاشـي در ايـن سـالنشان دهنـده ايـن امـر مـيباشـد(جدول 2). در سـال1380، در آزمــايش ماهيدشــت اســتفاده از ســمومش يميايي باع ث ك اهش معن يدار و م ؤثر در وق وع بيماري گرديد. در اين سال، بالاترين شاخص بيمـاريمربوط به شـاهد بـود. كمتـرين شـاخص بيمـاري درتيمارهاي كاليكسين، اوپوس و گوگرد بود كه در يـكگروه آماري قرار گرفتند و قارچكش دينوكـاپ بعـد ازآنها قرار گرفت. هر چهـار قـارچكش مـورد اسـتفادهباعث كاهش معنيدار شاخص آلودگي در مقايسـه بـاشاهد گرديدند (جدول 2).  

تــأثير قــارچكشهاي مختلــف بــ ر عملكــرد چغندرقند در جدول هاي3 و4 نشان داده شده است. در آزمايش مياندوآب در سال اول، به علت وجـود برخـيمشكلات فني تعيين عملكرد ميسر نگرديد و در سـالدوم از نظر ميزان عملكرد در بين تيمارهـاي مختلـفتفــاوت معنــيداري مشــاهده نگرديد(جــدول 3). در آزمايش ماهيدشت نيز در هر دو سـال  گرچـه ميـزانعملكرد در تيمارهاي سمپاشي شده نسـبت بـه شـاهدحدود 31-51 درصد افزايش داشت ولـي ايـن ميـزانافزايش از نظر آماري معنـ يدار نبود(جـدول 4). نكتـهمورد توجه در مورد عملكـرد اخـتلاف قابـل ملاحظـهميزان عملكرد در دو منطقـه ميانـدوآب و ماهيدشـتم يباش د ك ه اي ن ام ر احتم اًلاً م يتوان د ناش ي از فاكتورهايي مانند رقم و نـوع خـاك و مراحـل داشـتباشد . 

جدول هاي 5 و 6 نشان دهنده ميزان قند قابل استحصال از ريشـه چغندرقنـد در تيمارهـاي مختلـفاست. همان طوري كه در جداول مشخص است هـي چ كدام از سموم اسـتفاده شـده باعـث تغييـر  معنـيدار  ميزان قند قابل استحصال ريشه در مقايسه بـا شـاهدنگرديدند. اگر چه اين ميـزان در بعضـي از تيمارهـايسمپاشي شده اندكي بالاتر بود (جدول هاي 5 و6)  .

نتايج كلي اين تحقيق نشان دهنده مؤثر بودن قارچكشهاي شـيميايي در كنتـ رل بيمـاري سـفيدكپودري چغندرقند ميباشد كه از رايـ جتريـن رو شهاي مبارزه بـا ايـن بيمـاري در جهـان و ايـران محسـوبم ي ش ود(بســاطي و همك اران 1379Asher and Wiliams 1992; Asher and Dewar 1995, Smith et al. 1995). در ايـن تحقيـق نيـز ماننـدبسياري از تحقيقات انجـام شـده در جهـان و ايـرا ن، اس تفاده از ق ارچكشهاي ش يميايي باع ث كنت رل و كاهش مؤثر و معنيدار بيماري گرديـد. از نظـر تـأثير سموم بر عملكرد و درصـد قنـد ريشـه گرچـه تفـاوتمعنيداري بين تيمارهاي محتلف مشاهده نگرديد ولي تيمارهاي سمپاشي شـده نسـبت بـه شـاهد برتـري وارجحيت داشـتند. نتـايج بـه دسـت آمـده در منطقـهمياندوآب نسبت به منطقه ماهيدشـت انـدكي تفـاوتنشان ميدهد كه اين ميتواند ناشي از عـواملي چـونمتفاوت بودن شرايط محيطـي، تفـاوت در نـوع رقـمچغندرقند كشت شـده و نيـز تفـاوتهاي احتمـالي درقارچ عامل بيماري باشد. 

از نتايج به دست آمده در اين تحقيق ميتوان به مؤثربودن گوگرد در تمام آزمايشها اشاره نمود كـهدر تحقيقات پيشين نيز نشان داده شده است (احمدي نــژاد ،1353؛Sharma 1981). مزيــت گــوگرد د ر دسترس بودن و ارزان بودن آن اسـ ت كـه آ ن را هـ م چنان به عنوان يك سم مورد استفاده و رايـج مطـرحميسازد. البته بايد موضوع احتمـال ايجـاد گيـاهسوزي گوگرد در زمان سمپاشـي در هـواي گـرم مـوردنظر وتوجه قرار گيرد. ديگر سموم مورد اسـتفاده نيـز تـأثير قابل ملاحظهاي در كاهش بيمـاري سـفيدك پـودريچغندرقنــد نشــان دادنــد. از جملــه قــارچكشهاي كاليكسين (تري دمـورف) و دينوكـاپ (كاراتـان) كـهمدتهاست بر عليه بيماري سفيدك پودري چغندرقنـدمورد استفاده قرار مي گيرند. نكته جديد و حايز اهميت در نتايج به دست آمده از اين تحقيق ت ـأثير قـار چكش جديدOpus (اپوكسي كونـازول) در كـاهش بيمـاريســفيدك پــودري چغندرقنــد مــيباشــد. امــروزه دربرنام ههاي م ديريت تلفيق ي آف ات (IPM) موض وع حفاظت از محيط زيست و ذخاير بيولوژيكي از اهميت خاصي بر خوردار ميباشد. هم چنين موضوع جايگزيني سموم رايج با سموم جديدتر و عـدم اسـتفاده مكـرر ازيك يا چند سم جهت مقابله با پديده ايجاد مقاومت به سموم شيميايي در ميان آفات و عوامـل بيــماريزاي گياهي بسيار مورد توجـه مـيباشـ د (Cooke 1992; Rossner 1996). با توجه به مسايل فوق و به لحاظ اهميت بيماري سـفيدك پـودري چغندرقنـد، بـه نظـرميرسد كه آزمايش و استفاده از سموم جديد ميتوانـدجايگاه خوبي در برنامـ ههاي مـديريت تلفيقـي آفـاتچغندرقند در ايران داشته باشد. 

 


جدول 1 ميانگين شاخص آلودگي به بيماري سفيدك پودري چغندرقند در تيمارهاي مختلف در سالهاي

1379و1380 در مزرعه آزمايشي مياندوآب (استان آذربايجانغربي) 

Table 1 Mean infection index of powdery mildew disease for different treatments in 2000 and

2001 in Miandoab field experiment

 

                      Treatment                               

1379(2000)                                  

1380(2001)

Control

4.50 d

4.90 c

Sulfur

3.10 c

3.02 b

Calixin

2.71 b

2.62 ab

Dinocap

2.62 b

2.60 ab

Opus

2.31 a

2.28 a

در هر ستون اعداد مشخص شده با حروف يكسان براساس آزمون چند  دامنهاي دانكن از نظر آماري داراي اختلاف معنيدار نميباشند.

In each column values marked with the same letters are not statistically different according to Duncan multiple

      ranges test                                                                                                                                                                 

                                                                                                                            

جدول 2ميانگين شاخص آلودگي به بيماري سفيدك پودري چغندرقند در تيمارهاي مختلف در سالهاي 1379و1380 در مزرعه آزمايشي ماهيدشت (استان كرمانشاه)  Table 2 Mean infection index of powdery mildew disease for different treatments in 2000 and

  2001 in Mahidasht field experiment

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (2001)1380                        (0002)1379                        Treatment  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

Control                                                     2.95 a                                     4.45 c                                 

Sulfur                                                       1.53 a                                      2.51 a  

Calixin                                                       1.77 a                                      2.10 aDinocap                                                     2.59 a                                          3.04 b

Opus                                                        1.37 a                                     2.39 a

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  در هر ستون اعداد مشخص شده با حروف يكسان براساس آزمون چند دامنه دانكن از نظر آماري داراي اختلاف معنيدار نميباشند

  In each column values marked with the same letters are not statistically different according to Duncan multiple       range test                                                                                                                                 

                                                 

 

 

جدول 3 عملكرد چغندرقند (تن در هكتار) در تيمارهاي مختلف در سالهاي 1379و1380 در مزرعه آزمايشي   مياندوآب (استان آذربايجانغربي) 

Table 3 Sugar beet yield (t/ha) for different treatments in 2000 and 2001 in Miandoab field

experiment

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 R.Y (t ha-1)             

  Treatment                                                        1379(2000)                                        1380(2001)            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Control                                                        _                                               84.48 aSulfur                                                          _                                               84.29 aCalixin                                                         _                                                83.28 aDinocap                                                       _                                                85.26 a

Opus                                                           _                                                85.28 a

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  به علت وجود برخي اشكالات فني تعيين ميزان عملكرد در سال 1379 ميسر نگرديد. 

Due to some technical problems yield determination in 2000 was not possible                    

 

جدول 4 ميانگين عملكرد چغندرقند (تن در هكتار) در تيمارهاي مختلف در سالهاي 1379و1380 در مزرعه   آزمايشي ماهيدشت (استان كرمانشاه)  Table 4 Means of sugar beet root yield (t/ha) for different treatments in 2000 and 2001 

in Mahidasht field experiment

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 R.Y (t ha-1)                                               R.Y (t ha-1) 

  Treatment                                                           1379(2000)                                                1380(2001)  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Control                                                     52.80 a                                                         56.60 a        

Sulfur                                                       60.90 a                                                      64.70 a

Calixin                                                      61.60 a                                                      59.20 a

Dinocap                                                    61.00 a                                                      56.10 a

 Opus                                                        59.90 a                                                      59.70 aــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                                                                                                                           

 

جدول 5ميانگين درصدقند قابل استحصال ريشههاي چغندرقند در تيمارهاي مختلف در سالهاي 1379و1380   در مزرعه آزمايشي مياندوآب (استان آذربايجانغربي) 

Table 5 Means of white sugar content for different treatments in 2000 and 2001 in Miandoab

field experiment

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  Treatment                                                          1379(2000)                                     1380(2001)            

  (%)                  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Control                                                         _                                                14.85 a                   Sulfur                                                           _                                                14.36 aCalixin                                                          _                                                14.59 aDinocap                                                        _                                                15.56 a

Opus                                                            _                                                15.37 a

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  علت وجود برخي اشكالات فني تعيين درصد قند ريشه در سال 1379 ميسر نگرديد 

Due to some technical problems root sugar content determination in 2000 was not possible

 

جدول 6- ميانگين درصد قند قابل استحصال ريشه هاي چغندرقند در تيمارهاي مختلف در سالهاي 1379و1380   در مزرعه آزمايشي ماهيدشت (استان كرمانشاه)  Table 6  Means of white sugar content for different treatments in 2000 and 2001 

in Mahidasht field experiment

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  Treatment                                                          1379(2000)                                     1380(2001)            

  (%)                                              (%)                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Control                                                        14.62 a                                         11.81 a    

Sulfur                                                          15.02 a                                         12.08 a

Calixin                                                         14.52 a                                         12.04 aDinocap                                                       14.32 a                                         11.37 a

Opus                                                           14.82 a                                         13.07 a

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی