[ امروز : چهارشنبه 25 تیر 1399 ]

اثر قارچ کش هاي جذبی در شرایط مزرعه بر علیه سیاهک آشکار جو

                       فصلنامه گیاه                                                                                                                                


 

 

 

 اثر قارچ کش هاي جذبی در شرایط مزرعه بر علیه سیاهک آشکار جو 

 

 


جو (Hordeum vulgar) یکی از محصولات مهم و استراتژیک است که از نظر اهمیت در رده ي چهارم جهانی، پس از گندم، ذرت و سویا قرار دارد. یکی از بیماري هاي مهم آن ،سیاهک آشکار Ustilago nuda Roster  می باشد که بذر زاد بوده و هم اکنون از نظر کمی و کیفی مزارع جو را تهدید می نماید. ضد عفونی بذور با قارچ کش هاي جذبی، از تدابیر مدیریتی اقتصادي این بیماري می باشد. به منظور بررسی ضد عفونی بذور جو در سطح مزرعه، مطالعه اي در سه تاریخ کاشت و سه تراکم به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح کامًلاً تصادفی روي رقم کارون در کویر (نصرت) در سال هاي 86-85، در سطح مزرعه به اجرا در آمد که تاریخ کاشت به صورت فاکتور اصلی، تراکم و لاین به عنوان فاکتورهاي فرعی در نظر گرفته شدند. در این راستا، از چند قارچ کش جذبی شامل کربوکسین تیرام (پودر وتابل 75 %)، تریادیمنل (بایتان® پودر وتابل 5/7 %)، دي نیکونازول (سومی ایت®، پودر وتابل)، تري تیکونازول FS (رئال®02/0 % ، به صورت مایع غلیظ)، به ترتیب با دز هاي 2، 2، 5/1و 0/2 در هزار در مقایسه با قارچ کش جدید تر دیویدند استار 036 (به صورت مایع غلیظ) در سطوح مختلف 25/2، 2، 5/1و1 استفاده گردید. نتایج حاصله بر اساس آزمون چند دامنه اي دانکن پس از تجزیه و تحلیل آماري، در دو سطح 1 و 5  درصد نشان داد که قارچ کش هاي دیویدنداستار®، با غلظت هاي 25/2 و 2 در هزار به ترتیب با 100 و 83/99 درصد، سومی ایت® و رئال®2 در هزار به ترتیب با 93/98 و80/98 و بایتان®5/1در هزار با 58/91 درصد، تاثیر بالایی در کنترل آلودگی داشتند. در نهایت قارچ کش دیویدند استار® با غلظت هاي 1و 25/1 در هزار، به ترتیب34/65 و42/58 درصد کنترل و کاربوکسین تیرام 2 در هزار با کنترل 98/65 درصدي، تاثیر کمتري در کنترل بیماري نسبت به سایر قارچ کش هاي مورد آزمون، نشان دادند. 

واژه هاي کلیدي : جو، سیاهک آشکار، قارچ کش هاي جذبی، ضدعفونی بذر 

مقدمه 

 بر اساس گزارشات سازمان خواربار جهانی (F.A.O)، جو بعد از گندم، ذرت و سویا، چهارمین محصولی است که حدود 560 هزار کیلومتر مربع از سطح زیر کشت جهان را به خود اختصاص داده است. از نظر میزان وزنی تولید جو در جهان، 3 کشور روسیه با 7/16 میلیون تن، کانادا با 1/12 میلیون تن تولید و آلمان با 7/11میلیون تولید، جایگاه اول تا سوم جهان را به خود اختصاص داده و ایران با 9/2 میلیون تن تولید جو در رتبه ي چهاردهم جهان قرار دارد (Fao, 2007). مهم ترین بیماري هاي قارچی گیاه جو، زنگ ها، سیاهک ها، سفیدك حقیقی یا پودري، ارگوت، پاخوره می باشد (Tomlin, 2004). 

یکی از مهم ترین بیماري هاي قارچی که طی دهه هاي اخیر خسارات عمده اي به مزارع جو در جهان و به ویژه در کشور ما وارد می سازد سیاهک آشکار جو Ustilago nuda (gens) Roster بوده که از رده ي بازیدیومیست ها و خانواده ي سیاهک ها(Ustilaginaceae)  می باشد. تلیوسپورها ي آن دیکاریوتیک تیره رنگ خار دار با قطر 95 میکرومتر است. خسارت این بیماري معمولاً  کمتر ازیک درصد میـــزان محصول و گاهی به 27 درصد نیز می رسد.

   .(Babadoost, 1995; Marther, 1982)

در ایران و در استان هاي آذربایجان شرقی و اردبیل میزان آلودگی مزارع به سیاهک آشکار و نیمه آشکار 19 درصد تعیین گردیده است. درگیاه آلوده، اندام هاي گل به طور کامل از بین رفته، تبدیل به توده ي سیاهک با غشاي ظریفی شده که با پاره شدن غشاي توده ي پودري همزمان با به گل رفتن گیاه سالم، تلیوسپورها آزاد می شوند (Babadoost, 1995).   

برخلاف سایر پاتوژن هاي بذرزاد، این نوع سیاهک را نمی توان با استفاده از قارچ کش هاي محافظتی فعال در سطح بذر کنترل نمود. در بیشتر مناطق جهان براي تیمار بذرها ،استفاده از قارچ کش هاي جذبی و نیز کاشت ارقام مقاوم، رایج است (Marther, 1982). بررسی هاي صورت گرفته با استفاده از قارچ کش راکسیل در دانمارك نشان داد، این قارچ کش با دز 150 میلی لیتر به ازاي 100 کیلوگرم بذور جو، بیماري سیاهک آشکار را در مزارع جو به طور100 درصد کنترل نموده است (Madsen, 1998). 

 بررسی هاي مزرعه اي در ایتالیا، با استفاده از قارچ کش هاي گوناگون در تیمار بذري کولتیوارهاي حساس به سیاهک آشکار روبر (Robur) و آردا Arda)) به عمل آمد، نشان داد،  قارچ کش تریادیمنل (بایتان)، بیش ترین تاثیر در ریشه کنی سیاهک آشکار دارد Buffa & Tamborini (1990)

بررسی کارآیی قارچ کش هاي کاربوکسین تیرام، کاربندازول، تیوفامین و سرکوبیم ام براي کنترل سیاهک آشکار گندم نشان داده که قارچ کش هاي سرکوبیم - ام، تیوفامین و کاربندازول به ترتیب بیشتر از قارچ کش کاربوکسین تیرام موثر بوده اند (Sharifi-Tehrani &

   .(Sepasgozarian, 1973

در برخی تحقیقات که در سایر نقاط دنیا صورت گرفته، مقاومت سیاهک آشکار، در برابر بعضی قارچ کش ها از جمله کاربوکسین تیرام، مشاهده شده است. براي مثال، طی یک بررسی در سال هاي 1989-1988در انگلیس بر حساسیت 9 جدایه از سیاهک آشکار نسبت به کاربوکسین تیرام، مشخص گردید 4 ایزوله به این قارچ کش  مقاوم بودند( Holloman, 1989).  

آلودگی مزارع جو به سیاهک آشکار بین 53 درصد در جهان گزارش شده است

(Marther,1982). در سال هاي اخیر شیوع سیاهک آشکار در زراعت جو، به ویژه در رقم کارون درکویر (نصرت) افزایش چشم گیري داشته است. لذا این تحقیق در خصوص امکان کنترل شیمیایی این بیماري با استفاده از چند قارچ کش جذبی، به لحاظ بذر زاد بودن این بیماري در سطح مزرعه در قالب یک طرح آماري کاملاً تصادفی به اجرا در آمد. 

مواد و روش ها 

در اجراي آزمایش ها، اقدام به جمع آوري خوشه هاي آلوده به سیاهک آشکار از مزارع جو مورد کشت در کبوتر آباد اصفهان نموده، با قرار دادن در پاکت هاي کاغذي در اسرع وقت به آزمایشگاه منتقل گردید. در این خصوص، به منظور بررسی حساسیت لاین هاي امید بخش جو نسبت به بیماري سیاهک آشکار جو، چهار لاین به نام هاي M-80-16 ،M-80-9 ،M-69-4 و D-5 در مقایسه با رقم پر محصول کارون در کویر (نصرت) در قالب طرح کاملاً تصادفی در سال هاي 1385 و 1386، در سطح مزرعه به اجرا در آمد.  

ضد عفونی بذور 

 براي ضد عفونی بذور، ابتدا 10 کیسه ي نایلونی ، هر کدام حاوي 100 گرم بذر جو رقم نصرت تهیه گردید که از مزرعه ي آزمایشی آورده شده با اسپور قارچ عامل بیماري بود. سپس همگی آنها با 15 میلی لیتر آب مقطر مرطوب گردیدند. مقادیر 15/0 و 0/2 گرم پودر قارچ کش هاي بایتان، کاربوکسین تیرام و دي نیکونازول را با ترازوي AND با دقت0001/0 توزین و هم چنین رقت مناسب قارچ کش هاي مایع رئال و دیویدند استار تعیین گردید. 2 میلی لیتر از قارچ کش هاي رقیق شده را به طور جداگانه روي بذور موجود درکیسه هاي نایلونی ریخته تا بذور مورد آزمون ضد عفونی شوند. براي مخلوط شدن کامل قارچ کش با بذور، کیسه هاي نایلونی به گونه اي بسته بندي شدند که داراي هواي لازم بود و بذور با حرکت دوار کیسه به مدت 5 دقیقه به خوبی با قارچ کش هاي مورد آزمون، آغشته گردند.  

براي جذب بیشتر قارچ کش در بذور، کیسه هاي نایلونی با درب بسته را به مدت 24 ساعت در شرایط آزمایشگاه نگه داري گردید. تلیوسپورها، توسط قارچ کش هاي مورد آزمون با مقادیر به شرح جدول 1 ضدعفونی گردیدند (Skorda, 1981). 

 

     جدول1-  تیمار هاي مورد آزمون در ضد عفونی بذور جو با قارچ کش هاي جذبی 

نوع قارچ کش و مقدار مورد استفاده در ضدعفونی بذور 

تیمار

شاهد بدون هر گونه ضدعفونی بذر 

A

کربوکسین تیرام  75 % پودر وتابل، 2 در  هزار 

B

بایتان 5/7 % پودر وتابل، 5/1 در هزار 

C

تري تیکونازول (رئال 2/0%) FS، 2/0در  هزار 

D

دي نیکونازول (سومی ایت)، 2 در هزار 

E

دیویدند استار 036FS، 1 در هزار 

F1

دیویدند استار 036FS، 25/1 در هزار 

F2

دیویدند استار 036FS، 5/1 در هزار 

F3

دیویدند استار 036FS، 2 در هزار 

F4

دیویدند استار 036FS، 25/2 در هزار 

F5

تعیین رقت مناسب قارچ کش هاي مورد آزمایش 

قارچ کش هاي رئال و دیویدند استار داراي فرمولاسیون مایع غلیظ هستند، به همین دلیل براي تعیین دز مناسب، با آب مقطر سترون رقیق شدند. چون دز مصرفی قارچ کش رئال 2/0  به ازاي هزار گرم بذر می باشد، ابتدا 2 میلی لیتر از این قارچ کش را برداشته، حجم آن با آب مقطر سترون به 10 میلی لیتر رسانده شد. ولی، چون کیسه ها حاوي 100 گرم بذر بودند ،مجدداً 2 میلی لیتر از این رقت را پس از ریختن در لوله ي آزمایش به حجم 10 رسانده تا رقت مورد نظر در تیمارهاي مورد آزمایش، یعنی 2/0 به ازاي 100 گرم بذر تهیه گردد (Skorda,

   .(1981

براي تعیین دز مناسب قارچ کش هاي دیویدند استار، در 5 سطح 25/2، 2، 5/1، 25/1 و1 به ازاي یک کیلوگرم بذر، ابتدا مقادیر 25/2، 2، 5/1، 25/1 و1 میلی لیتر از این قارچ کش را درون استوانه مدرج ریخته و حجم آن را با آب مقطر سترون به 10 میلی لیتر رسانده تا همین غلظت ها به ازاي 100 گرم بذر تهیه گردد. 

آلوده سازي در مزرعه 

در اواخر مهر ماه 1385 بذور جو، رقم نصرت بدون ضد عفونی، در30 خط 5 متري کشت و طی یک هفته دوبار آبیاري گردیدند. در بهار سال 1386 همزمان با مرحله ي خوشه دهی، سنبله هاي جو آلوده به سیاهک آشکار از مزارع جو مورد کشت در مناطق مختلف استان، خصوصًاً مناطق گرم تر، که خوشه هاي آلوده به سیاهک آشکار زودتر ظاهر شده، جمع آوري و در چند نوبت روي سنبله هاي جو مزرعه آزمایشی مورد کشت پخش گردیدند ،تا حداکثر آلودگی طبیعی روي بوته ها اتفاق افتد (Koch, 1986). 

در خرداد 1386، پس از بلوغ کامل گیاه جو و رسیدگی دانه ها ، بذور مربوطه جمع آوري گردید. در مهرماه 1386 قطعه زمینی در ایستگاه تحقیقاتی کبوتر آباد واقع در 20 کیلومتري شرق اصفهان انتخاب گردید. پس از ضدعفونی بذور با قارچ کش هاي  مورد آزمون ، بر حسب تعداد تیمار و تکرار به پشته  هاي 5 متري به عرض 40 با فواصل 60 سانتی متر، در3 بلوك ،هر کدام با 10 پشته تقسیم گردید. روي هر پشته سه شیار ایجاد گردید و بذور جو مربوطه بر حسب تیمار و تکرار، در شیارهاي مربوطه کشت و هر هفته دوبار آبیاري شدند. تیمارها بر حسب طرح آماري در سه تکرار به صورت بلوك هاي کامل تصادفی کشت گردیدند. 

با توجه به این که مقدار مساوي بذور در زمان کشت به طور یکسان در تکرارهاي مربوطه در مزرعه ي آزمایشی در خرداد 87، کشت گردیده بود. پس از خوشه دهی، اقدام به شمارش خوشه هاي آلوده به سیاهک نموده و درصد آلودگی هر تیمار محاسبه شد تا این که اثر قارچ کش هاي مورد آزمون در کنترل بیماري سیاهک آشکار مورد محاسبه و ارزیابی قرار گیرد. 

داده هاي حاصله در آغاز با تعیین میانگین و تبدیل آنها تعیین، سپس تجزیه ي واریانس براي کلیه صفات آلودگی به صورت آزمایشی ساده انجام گردید. در نهایت میانگین ها به وسیله ي آزمون دانکن DMRT)) در سطح 5 درصد مقایسه گردید. 

نتایج و بحث 

 نتایج حاصل از بررسی هاي انجام شده در سطح مزرعه، در خصوص مقایسه ي چند قارچ کش جذبی در کنترل شیمیایی بیماري سیاهک آشکار جو به طور میانگین و به اختصار در جدول هاي دو و سه و نیز نمودار 1 ارایه گردیده است. داده هاي مربوطه، نشان داد که قارچ کش دیویدند استار با غلظت 25/2 در هزار بیماري را در رقم نصرت به طور کامل کنترل نمود. سپس، به ترتیب قارچ کش دیویدند استار، سومی ایت با غلظت 2 در هزار، رئال 2/0 ، دیویدند استار و بایتان با غلظت 5/1 در هزار، بیش از 90 درصد، آلودگی به سیاهک آشکار را در مزرعه ي مورد آزمون کنترل کرده اند (05/0p). 

تعیین درصد آلودگی خوشه هاي جو 

براي بررسی آماري میزان تاثیر قارچ کش هاي مورد آزمون در کنترل بیماري سیاهک آشکار در رقم نصرت، بر اساس روش تحقیق، ابتدا توزیع داده ها (تعداد خوشه هاي آلوده) نرمال گردیدند، به این ترتیب که، ابتدا نیم واحد به داده ها اضافه نموده و ریشه ي دوم آن ها محاسبه شد، بعد از آزمون دانکن جهت گروه بندي و مقایسه ي میانگین ها، استفاده گردید و نتایج آن مطابق با جدول 2 تجزیه واریانس آلودگی خوشه هاي جو  به دست آمد.  

جدول2- جدول واریانس آلودگی خوشه هاي جو در تیمارهاي مورد آزمایش 

           F         سطح احتمال    مجموع مربعات    میانگین مربعات     درجه آزادي          منبع

تکرار  تیمار  خطاء 

  2

  9

  18

  0/006780

  2/150605*

  0/014424

  0/013560

  19 /355450

  0/259649

  0/6324

  0/0001

  ..............

  0/47   149 /09

  ..............

تغییرات


56/149        6325/0       369010/19                                                            جمع

  CV

*   معنی دار در سطح 01/0


همان طور که در جدول تجزیه ي واریانس آلودگی خوشه هاي جو مشخص شده است، قارچ کش هاي مربوطه با غلظت هاي گوناگون اثر متفاوت و معنی داري نسبت به یکدیگر در کاهش بیماري سیاهک آشکار جو دارند .یعنی، بین میزان کنترل آلودگی به سیاهک آشکار جو در رقم نصرت در تیمارهاي مورد آزمایش تفاوت معنی داري وجود دارد ( 05/0p ). 

تعیین درصد کنترل آلودگی خوشه هاي جو 

مقایسه ي میانگین درصد آلودگی، مطابق جدول 3 نشان داد، کمترین میزان آلودگی در قارچ کش دیویدند استار با غلظت هاي گوناگون است که بر حسب میزان دز مصرفی، مشاهده گردید تیمارهاي مربوط به این قارچ کش در گروه هاي آماري متفاوتی قرار گرفته اند. در این راستا، قارچ کش هاي دیویدند استار با غلظت هاي 25/2، 2 و 1/5 در هزار با میانگین 707/0،  719/0 و 955/0 که در یک گروه آماري قرار گرفته اند، کمترین میزان آلودگی را نشان دادند

(05/0p). بیشترین میزان آلودگی خوشه هاي جو مربوط به تیمار1 (تیمار شاهد) با میانگین

24/3 می باشد، که دریک گروه آماري در آزمون دانکن قرار گرفته است. پس از تیمار شاهد ،قارچ کش هاي دیویدند استار با غلظت 1 و 25/1، رئال و کاربوکسین تیرام با غلظت 2 در هزار می باشند که در گروه دیگري با اثر معنی دار قرار دارند، یعنی با وجود تیمار بذور مربوطه با این قارچ کش ها، میانگین آلودگی زیادي طبق جدول 1 در مزارع جو مورد آزمون مشاهده گردید( 05/0p ). 

 

 

جدول3- آلودگی خوشه هاي جو در تیمارهاي مورد آزمون، ایستگاه تحقیقاتی کبوترآباد اصفهان 

 میانگین آلودگی ها                                                  تیمار ها

107/0 ±  a241/3                                                        شاهد

174/0 ±  b971/1                                         کاربوکسین تیرام 2 در هزار

089/0 ±  c157/0                                                 بایتان5/1در هزار

157/0 ±  cd896/0                                              رئال 2/ . در هزار

115/0 ±  d773/0                                               سومی ایت 2 در هزار

149/0 ±  b156/2                                           دیویدند استار 1 در هزار

138/0 ±  b989/1                                           دیویدند استار 25/1 در هزار

086/0 ±  cd955/0                                          دیویدند استار 5/1 در هزار

020/0 ±d 719/0                                             دیویدند استار 2 در هزار

0  ±  d707/0                                                 دیویدند استار 25/2 در هزار

* اعداد با حروف مشابه در سطح 5 درصد فاقد اثر معنی داري هستند.

براي بررسی دقیق تر میزان تاثیر قارچ کش ها، درصد کنترل آلودگی را در هر تیمار محاسبه و نمودار ستونی آن ترسیم گردید. طبق نمودار 1 تنها دیویدند استار با غلظت 25/2 در هزار بیماري سیاهک جو را در رقم نصرت به طور کامل کنترل نموده است. پس از آن تیمار با قارچ کش دیویدند استار 2 در هزار، بالاترین کنترل آلودگی را نشان داد. سپس به ترتیب سومی ایت با غلظت 2، رئال 2/0، دیویدند استار و بایتان با غلظت 5/1 در هزار، حدود 90 درصد، آلودگی مزرعه ي آزمایشی آلوده به سیاهک آشکار را کنترل نمودند. در ضمن تیمار با قارچ کش دیویدنداستار با غلظت 25/1، 1و کاربوکسین تیرام با غلظت 2 در هزار به ترتیب کمترین میزان کنترل را در آلودگی نشان دادند ( 05/0p ). 

بررسی هاي به عمل آمده نشان داد قارچ کش دیویدند استار25/2 در هزار، آلودگی را 100 درصد کنترل نمود. این نتایج با گزارشی که در سال 1998 از قارچ کش راکسیل با دز 150 میلی لیتر در هر 100 کیلوگرم بذر جو جهت کنترل بیماري سیاهک آشکار جو در دانمارك به عمل آمد، مطابقت دارد. قارچ کش راکسیل در مقایسه با تیمارهاي استاندارد، حتی در دز هاي یک دوم یا یک چهارم نیز، بیماري سیاهک آشکار را در مزارع 100 درصد کنترل نموده است (Madsen, 1998). دیویدند استار 2 در هزار، به همراه سومی ایت 2 در هزار، رئال 2/0 و بایتان

5/1 در هزار، آلودگی مزارع آزمایشی به سیاهک آشکار را حدود 90 درصد، کنترل نمودند. تاثیر بالاي قارج کش هاي مورد بررسی در این تحقیق مشابه با نتایج (5991)Padovan et al.  است که تاثیر 4 نوع فرمولاسیون قارچ کش توبوکونازول + ایمیازالیل (ترکیب راکسیل) با دز 20 سی سی به ازاي هر 100 کیلوگرم بذر روي دو رقم جو به نام هاي سونجاSonja) ) حساس به سیاهک آشکار و رقم پرگا (Perga) حساس به زنگ زرد و یا نواري صورت گرفته است. طی آن بررسی مشخص گردید که فرمولاسیون شیمیایی قارچ کش هاي مذکور، این دو بیماري را به خوبی کنترل نموده و روي محصول تاثیر سویی نشان ندادند (5991,Padovan et al.). 

نمودار 1- درصد کنترل بیماري سیاهک آشکار جو با  قارچ کش هاي مورد آزمون  

دیویدند استار براي کنترل بیماري هاي مهم بذر زاد در غلات دانه ریز  به کار می رود، زیرا توسط بذر جذب شده، به درون دانه رست منتقل و بیماري در بذر را به خوبی کنترل می نماید.

اما، با توجه تحقیقات Jones & Bartlett (2005)، مصرف بیش از 200 میلی لیتر از قارچ کش دیویدند استار در هر 100 کیلوگرم بذر، باعث کندي رشد یا توقف جوانه زنی بذر می گردد. 

بررسی مزرعه اي در ایتالیا، بر تاثیر قارچ کش هاي گوناگون در ضد عفونی بذري ارقام روبور و آردا حساس به سیاهک آشکار،  نشان داد که قارچ کش تریادیمنل (بایتان) ، بیش ترین تاثیر در ریشه کنی سیاهک آشکار داشته است (Buffa & Tamborini 1990). 

این موضوع  با توجه به  نتایج آماري داده ها در این تحقیق در دو سطح آماري 1 و 5 درصد که نشان داد قارچ کش دیویدند، سومی ایت، رئال و بایتان با غلظت هاي 25/2 ، 2 ، 2/0 و 5/1 در هزار به ترتیب بیشترین تاثیر را در کنترل بیماري داشتند، موافقت دارد. در این تحقیق، قارچ کش کاربوکسین تیرام و دیویدند استار با غلظت هاي به ترتیب 2 و 1 در هزار تاثیر کمتري در کنترل آلودگی داشتند. این نتایج با گزارش هاي متعددي که در رابطه با مقاومت به قارچ کش کاربوکسین تیرام وجود دارند، از جمله گزارش هاي Leroux & Berthier (8891)، مطابقت دارد. هم چنین نتایج Sharifi-Tehrani & Sepasgozarian (1973) در استفاده از قارچ کش کاربوکسین تیرام، کاربندازول، تیوفامین و سرکوبیم ام براي کنترل سیاهک آشکار گندم، موافقت دارد که نشان دادند قارچ کش هاي سرکوبیم - ام، تیوفامین و کاربندازول به ترتیب بیشتر از قارچ کش کاربوکسین تیرام تاثیر داشته اند. 

علت تاثیر کمتر کاربوکسین تیرام در کنترل بیماري سیاهک آشکار در رقم نصرت، می تواند مربوط به مقاومت این قارچ، در برابر کاربوکسین تیرام باشد. این قارچ کش عملکرد میتوکندري ها را از طریق به هم ریختن عمل کرد کمپلکس п (سوکسینات دهیدروژناز) در زنجیره ي انتقال تنفسی باز می دارد (6691,Edgington et al.).  

با توجه به بررسی هاي به عمل آمده در انتخاب قارچ کش هاي موثرتر در کنترل بیماري سیاهک آشکار جو مشخص گردید، قارچ کش هاي دیویدند استار و رئال که به صورت مایع مصرف می گردند، تاثیر بیشتري در کنترل بیماري سیاهک آشکار دارند. این مورد با تحقیقات (8891)Clyton et al.  موافقت دارد که در آن تاثیر بهتر استفاده از قارچ کش ها به صورت پوشش لایه ایی در مقایسه با کاربرد قارچ کش ها به صورت پودري در کنترل بیماري نشان داده شده است. مثلاً، کاربرد قارچ کش بایتان قابل تعلیق در مقایسه با فرم پودري براي ضدعفونی بذور جو، تاثیر زیادي در کنترل بیماري هایی نظیر Pyrenophora و U. nuda و Leptosphaeria nodorum داشته است (1988Clayton et al., ). 

 در مورد انتخاب قارچ کش موثرتر در برابر سیاهک، با اینکه دیویدند استار 25/2 آلودگی

را 100 درصد کنترل نموده است، اما تحقیقات Jones & Bartlett (2005) نشان داد که مصرف بیش از 200 میلی لیتر از این قارچ کش در هر 100 کیلوگرم بذر باعث کندي یا توقف جوانه زنی بذر می شود. غلظت 25/2 در هزار قارچ کش دیویدند استار براي کنترل سیاهک آشکار مناسب نبوده و مناسب ترین قارچ کش از نظر کنترل بالاي آلودگی و نیز اثرات سوء زیست محیطی کم تر، دیویدنداستار با دز 2 در هزار می باشد.  

   

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی