[ امروز : دوشنبه 16 تیر 1399 ]

کنترل بیماري سفیدكپودري انگور

چکیده
 
بیماري سفیدك پودري (حقیقی) انگور با عامل (Schwein) در مرحله غیر جنسی و Uncinula necator (Schwein در مرحله جنسی از مهمترین بیماريهاي Erysiphe necator Burrill خسارتزا بر روي درختچه هاي تاكدر سراسر کشور میباشد. این بیماري در صورت وجود شرایط محیطی مناسب، باعث کاهش شدید کمی و کیفی محصول، افزایش هزینه هاي تولید و کاهش طول عمر در  درخت مو میشود. سموم موثر به ترتیب تاثیر شامل: توپاس 1250، تیوویت / 0 ، استروبی 2 / 0، انویل 25 / 0، تریمیدال 3 / هزار، تریفمین 30درهزار می باشد / 2 ، تیوویتجت 4 و فلینت 2 / جت 3 ، تیوویتجت 5 که همه قارچکش هاي مذکور تاثیر خوب و رضایت بخشی در کنترل سفیدك حقیقی مو دارند. تعداد دفعات سمپاشی 3 تا 4 نوبت لازم است. شروع سمپاشی بایستی به محض مشاهده اولین نشانه هاي بیماري به صورت لکه هاي سفید آردي بر روي شاخ و برگ  باشد و هنگام صبح زود یا غروب آفتاب و در شرایط بدون باد و باران انجام گیرد. باغداران هرساله باید با بازدید مرتب درختان و ردیابی بیماري، به محض مشاهده  اولین علامت سفیدك پودري ، اقدام به سمپاشی با یکی از قارچکش هاي مناسب فوق الذکر نمایند. رعایت هرس منظم و هرساله، قطع شاخه هاي آلوده و خشکیده و سپس جمع آوري و سوزانیدن آنها در کاهش بیماري موثر است.
 
مقدمه
یکی از مهمترین عوامل کاهشکمیت و کیفیت محصول انگور و تهدید کننده توسعه کشت و پرورش درختان مو در کشور، بیماري سفیدك پودري است. طبق گزارشات، در حال حاضر این بیماري در تمام مناطق کشت و پرورش انگور دنیا شیوع داشته و در شرایط مناسب آب و هوایی براي فعالیت قارچ عامل بیماري، باعث کاهش شدید محصول شده و ارزش بازار پسندي و مدت انبار داري آن را کاهش میدهد. قارچ عامل بیماري قادر است تمام بافت هاي سبز تاك شامل برگ(هر دو سطح برگ)، دمبرگ، خوشه، دمخوشه و سرشاخه ها را مورد حمله قرار داده و آسیب جدي وارد کند. مشخصترین علامت بیماري روي برگها ظاهر میشود . اگر برگهاي جوان و در حال رشد آلوده شوند، رشد آنها متوقف شده و سطح آنها چروکیده شده و پیچ و تاب میخورند. هر دو سطح برگ میتواند در تمام مراحل رشد مورد حمله قرار گرفته و آلوده شوند. در سطح برگها لکه هاي سفید رنگی که بعدا روي آنها را پوشش آردي میپوشاند بوجود می آید. در شرایط گرم و خشک سطح برگها به طرف بالا لوله گشته و برگهاي به شدت آلوده در فصل تابستان قهوه اي رنگ و دچار خزان زودرس میشوند.
 
 
 
 
alt
 
 
alt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بر روي شاخه هاي جوان و سبز سال لکه هایی که بعدا روي آنها را پوشش آردي که به رنگ سفید متمایل به خاکستري است میپوشاند. رنگ این لکه ها بر روي شاخه هاي یکساله اي که به خواب زمستانی رفته اند، قهوه اي تیره تا سیاه رنگ است. اگر خوشه های گل مورد حمله  قرار گیرند، گل ها تلقیح نشده و می ریزند و با تشکیل میوه دچار اختلال شده و مقدار محصول کم میشود، ولی این نوع آلودگی اولیه کمتر اتفاق می افتد.
 
حبه هاي انگور در تمام مراحل رشد به بیماري سفیدك حساسیت دارند و در صورت آلودگی، روي آنها را گرد سفید خاکستري می پوشاند. در صورتی که میوه انگور قبل از رسیدن آلوده گردد، حبه هاي انگور ترش مانده و به رشد طبیعی خود نمیرسند و بعدا نیز ترك می خورند. اگر آلودگی خوشه انگور در حین رسیدن میوه باشد، رشد پوست حبه هاي انگور به دلیل پوشیده شدن توسط پوشش آردي قارچ عامل سفیدك متوقف شده ولی گوشت میوه به رشد خود ادامه داده در نتیجه حبه هاي انگور ترك خورده و دانه و گوشت میوه به بیرون می ریزد. این چنین میوه هایی بعدا توسط قارچ هاي گندرو از قبیل کپک خاکستري مورد حمله قرار گرفته و علاوه بر افزایش خسارت، داراي ظاهري چرکین و کثیف بوده و به هیچ وجه بازار پسند نیستند. توسعه و گسترش بیماري توسط اسپور (کنیدي)هایی است که توسط باد جابه جا و منتشر شده و این اسپورها براي جوانه زدن نیاز به آب آزاد نداشته و با بخار آب موجود در هوا شروع به جوانه زنی میکنند. درجه حرارت بهینه براي رشد و توسعه 18 درجه سلسیوس است. کاهش شدت نور به ویژه درمواقعی - بیماري 27 که هوا ابري است و عدم تهویه مناسب، باعث تشدید بیماري شده و زمانی که تمام شرایط و عوامل مذکور هم زمان عمل نمایند، بیماري به سرعت گسترش یافته و باعث کاهش شدید کمی و کیفی محصول میگردد. با عنایت به موارد فوق، در برنامه کنترل شیمیایی، استفاده از قارچکش ها و فرمولاسیون هاي متنوع جدید، مفید و موثر که فاقد مشکلات عمده زیست محیطی بوده و بتوانند در دزهاي پایین، اثر کنترل کنندگی خوب تا بسیار خوب روي بیماري داشته باشند، بسیار ضروري است. رعایت تنوع و تناوب در مصرف قارچکش ها اثر بازدارنده روي بروز مقاومتهاي احتمالی دارد. در مجموع میتوان گفت با تعیین مناسب ترین قارچکش یا قارچکش ها و ترویج و توصیه به باغداران، می توان با کمترین هزینه و صرف انرژي بیماري را کنترل نموده و از سمپاشی هاي بی رویه و غیر ضرور اجتناب کرد.
 
در ایران تحقیقات نسبتاً خوبی در خصوصکنترل شیمیایی ( سفیدك پودري انگور انجام شده است. بهداد و همکاران در اصفهان از بین سموم مصرفی، سموم توپاسو تریمیدال را در گزارش U. necator گروه اول و داراي بیشترین تاثیر در کنترل کرده اند.
 
دستورالعمل
 
،0/ 0 درهزار، تریفمین 3 / سموم موثر عبارتند از توپاس 1250، تیوویتجت 3 ، تیوویتجت / 0 ، استروبی 2 / 0، انویل 25 / تریمیدال 30درهزار می باشد: 1-پنکونازول / 2/5 ، تیوویتجت 4 و فلینت 2(WP 0/125 در هزار، 2 -تريفلومیزول (تریفمین ( EW (توپاس% 20- 0/3 در هزار، 4 (EC 0/3 15% در هزار، 3-نوآریمول (تریمیدال EC9%)  هگزاکونازول (انویل SC5%)  درهزار، 5-کرزوکسیم متیل (استروبی 502/5 در (WG 3 در هزار، 7-گوگرد گرانوله (تیوویتجت% 80 (80%4 در هزار، 9-تري- (WG هزار، گوگرد گرانوله (تیوویتجت% 802/ در هزار تاثیر خوب و رضایت (WDG % فلوکسیاستروبین (فلینت 50 بخشی در کنترل سفیدك حقیقی مو دارند. لازم به ذکر استکه سموم فوق الذکر 1 الی 5 و همچنین 9 همگی علاوه بر خاصیت محافظتی داراي
خواص درمان کنندگی و طیف اثر وسیع بوده و لذا روي سایر بیماريهاي شاخ و برگ قارچی نیز موثرند. تعداد سمپاشی 3 تا 4 نوبت لازم است که مرحله آخر در زمان ترشو شیرین شدن غوره ها است و مرحله ماقبل آخر حدودا 14 روز قبل از آخرین سمپاشی ضروري است. بهترین زمان سمپاشی، به محض مشاهده اولین نشانه هاي بیماري است  - بدلیل اینکه قارچ عامل بیماري به 2 صورت زمستان گذرانی میکند ( 1 میسلیوم یا هیفدرون جوانه هاي آلوده مو 2- به صورت آسکوکارپ یا
هاگدان در نقاط مختلف تاك و حتی درخاكپاي درختچه هاي انگور) لذا از دیدگاه اپیدمیولوژي (همهگیر شناسی)در فصول بهار و تابستان داراي داراي دو منبع اینوکولوم قارچ یا منبع شروع آلودگی است ( 5،7،8و 9). در تاکستان هایی که در مناطق یا استانهایی که داراي آب و هواي معتدل تا نیمه گرم هستند، بیشتر و غالبا قارچ عامل بیماري بصورت هیف درون جوانه هاي آلوده باقی مانده و در فصل بهار اولین علایم بصورت  (Flag shoots) یک لایه پودري سفید تا آردي بر روي برگهاي پرچمی ظاهر میشود و در مناطق داراي آب و هواي معتدل سرد تا سردسیري که شامل اکثر مناطق موکاري کشور است، فرم غالب زمستان گذران قارچ بیمارگر، به صورت آسکوکارپ میباشد و رها شدن آسکوسپورها یا اینوکولوم اولیه بیماري تدریجی است و گاها تا اواخر تیر ماه نیز طول میکشد. لذا ظاهر شدن اولین نشانه هاي بیماري یعنی حدودا از اواسط اردیبهشت ماه لغایت پایان تیر ماه بوده و این زمان بسته به شرایط اقلیمی هرسال و منطقه انگورکاري میتواند ازمنطقه یا ناحیه هاي به منطقه هاي دیگر و از سالی به سال دیگر متفاوت باشد ( 5،7،8 و 9). باغداران هرساله باید با بازدید مرتب درختان و ردیابی بیماري، به محض مشاهده اولین علامت سفیدك پودري که بصورت لکه هاي سفید آردي هستند، اقدام به سم پاشی با یکی از قارچکش هاي مناسب فوقالذکر نمایند حتی جهت اطمینان بیشتر میتوان چند روز قبل از وقوع بیماري اقدام به سمپاشی نمود ( 5،8،9 ). ضروري است که باغداران، نوع سم مصرفی را هرساله تغییر دهند تا امکان بروز مقاومت بیماري به قارچکش ها کاهش یابد. سم پاشی باید در مواقعی که هوا آرام و بدون باد و باران است، انجام گیرد. صبح زود یا هنگام غروب آفتاب بهترین زمان سمپاشی میباشد. رعایت هرسم نظم و هرساله، قطع شاخه هاي آلوده و خشکیده و سپس جمع آوري و سوزانیدن آنها درکاهش بیماري موثر است. در فصل بهار، انجام هرس سبز روي شاخه هاي متراکم، باعث جلوگیري از تجمع  رطوبت در بین شاخ و برگ شده که این امر ضمن افزایش تهویه، کاهش 1- بیماري را به دنبال دارد. در صورتی که احتمال وقوع بارندگی در 2 روز آینده یا حتی چند روز آتی قابل پیش بینی باشد، بهتر است انجام سم- پاشی به بعد از وقوع بارندگیها موکول شود. رعایت دقیق میزان و دز سمپاشی و غلظت هاي توصیه شده قارچکش ها بسیار ضروري است. لازم به ذکر است که مصرف گل گوگرد علیرغم تاثیر نسبتا خوبی که در کنترل بیماري دارد مزایا و معایبی را به همراه دارد: جهت کنترل بیماري، باغداران به علت ارزانی نسبی و سمیتکم، از قدیم عمدتا از گوگرد و روشگردپاشی استفاده میکنند که باید با استفاده از دستگاه گردپاش باشد تا به صورت یکسان و یکنواخت روي بخشهاي مختلف گیاه قرار گیرد. گل گوگرد و سایر ترکیبات گوگردي از ترکیبات معدنی بوده و اثرات سوء و مضر بسیارکمتري نسبت به سموم آلی بر محیط زیست دارند و همچنین در پروسه تولید محصولات ارگانیک استفاده از اینگونه ترکیبات معدنی مانند گوگرد مجاز بوده که از مزایاي بسیار خوب گوگرد و ترکیبات گوگردي محسوب میشود. 25 درجه سانتیگراد بوده و - بهترین دما جهت تاثیر ترکیبات گوگردي 30 این ترکیبات در دماي کمتر از 14 درجه سلسیوس فاقد تاثیر و بالاي 35 درجه نیز روي تعدادي از ازقام و واریته هاي گیاهان مختلف، خاصیت گیاهسوزي داشته و در آب و هواي مرطوب نیز فاقد کارآیی و اثر بخشی لازم هستند. علاوه بر این، این ترکیبات در روش گردپاشی به صورت  یکنواخت و یکسان بر روي شاخ و برگ و پاي تاك ها قرار نمیگیرند و به علت حجم نسبتا زیاد این ماده در کاربرد، حمل و نقل آن مشکل می باشد. از طرف دیگر یک جنبه مثبت دیگر گل گوگرد را نمی توان نادیده گرفت و آن اثر مثبتی است که میتواند در خاكهاي آهکی با کاهش
خاك ایفا کند و میتواند در بهبود شرایط لازم براي جذب عناصر PH ریز مغذي توسط گیاهان مفید واقع شود. ضمنا مصرف قارچکش هاي جدید به علت دوز پایین مصرف و سهولت استفاده، مورد اقبال بوده و میتوانند جایگزین قارچ-کشهاي قدیمی شوند. ولی در عوض، اکثر ترکیبات آلی داراي خاصیت سرطانزایی روي موجودات زنده بوده و ضمنا در میکروارگانیسم ها، بروز مقاومت نسبت به ترکیبات آلی جدید در مقایسه با سموم معدنی (از قبیل گوگرد و مس) خیلی سریعتر اتفاق می افتد که از نکات منفی ترکیبات آلی نسبت به ترکیبات معدنی میباشد. توصیه میشود که در مورد مصرف ترکیبات گوگردي شامل گل گوگرد، دي اف 80 و تیوویت جت، بهتر است در شرایط گرم و مرطوب فصول بهار و تابستان، زمان سمپاشی ها باید مشابه سایر سموم هنگام صبح زود یا غروب آفتاب و در مواقعی که هوا آرام و بدون باد و باران است، انجام گیرد.
 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی