[ امروز : چهارشنبه 25 تیر 1399 ]

مگس سفید یا عسلک پنبه

مگس سفید یا عسلک پنبه

 ● معرفی آفت

Aleyrodiadae در لاتین به معنای آرد مانند می باشد. از نظر میزبان دامنه وسیعی از گیاهان زراعی، باغی، علفهای هرز و گیاهان زینتی را مورد حمله قرار می دهد. در دنیا اینحشره از روی ۵۰۷ میزبان گیاهی که به ۷۴ خانواده تعلق دارند گزارش گردیده است. بیشترین تعداد میزبانها به ترتیب در خانوادهٔ Leguminoseae، Compositae، Malvaceae، Solanaceae، Euphorbiaceae قرار دارد. در بین گیاهان زراعی، پنبه، گوجه فرنگی، کنجد، کنف، آفتابگردان اهمیت بیشتری دارد.

● زیست شناسی:

زمستان را به صورت مراحل مختلف رشدی از تخم،‌ پوره تا حشره کامل می گذراند. طول دوران رشد بستگی به درجه حرارت محیط دارد. طول یک نسل در حدود ۱۵ روز طول می کشد و ممکن است تا ۱۵ نسل در سال داشته باشد. پوره ها و حشرات کامل این آفت قطعات دهانی خود را در بافتهای زیر برگ فرو برده و از شیره گیاهی تغذیه می کنند و بطور مستقیم و غیر مستقیم موجب زیان اقتصادی می گردند. خسارت مستقیم آنها از طریق تغذیه از شیره گیاهی و ضعف شدید بوته ها و همچنین آلوده کردن برگها و سایر اندامهای گیاهی با عسلک و رشد قارچ دوده و جلوگیری از عمل فتوسنتز می باشد و خسارت غیر مستقیم آن انتقال بیش از ۱۹ بیماری ویروسی بر روی ۵۰ گونه میزبان است که توسط حشره کامل صورت می گیرد.

● کنترل:

▪ دشمنان طبیعی

الف) زنبور پارازتیوئید:

(Hym.: Aphelinidae) Eretmocerus mundus

Encarsia formusa

Encarsia lutea

ب) شکارچی ها:

ـ Chrysopa Carnea (Neu.: Chrysopidae)

ـ Clitostethus arcuatus (col.: Coccinellidae) **اختصاصاً روی مگس سفید

ـ Coccinella septempunctata

ـ Exochomus nigripennis

Hippodamia Variegata -

▪ از بین بردن بقایای مزارع پنبه و سوزانیدن آنها بلافاصله بعد از برداشت محصول.

▪ دور کاشتن زراعت پنبه از جالیز یا آفتابگردان و رعایت فاصله کافی.

▪ تبدیل روشهای کرتی به خطی.

▪ کاشت واریته های مقاوم.

▪ از بین بردن علفهای هرز.

▪ در صورت امکان در اواخر فصل کاشت کود اوره به زمین ندهیم.

ج) کنترل شیمیایی:

▪ پیریمیفوس متیل(اکتلیک (۵۰%EC ۱.۵لیتر

▪ آمیتراز(مایتاوک ۲۰%(EC ۳لیتر

▪ پیری پروکسی فن(آدمیرال۱۰%( EC ۰.۷۵لیتر

▪ بوپروفزین(آپلاود ۴۰% SC )۱.۲۵ لیتر


منبع : بانک مقالات فارسی

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی