[ امروز : پنجشنبه 14 فروردين 1399 ]

ریزش غنچه ، گل و میوه های جوان در پنبه و روش های کنترل آن

ریزش گل میوه غنچه در پنبه


نگارنده : عمران عالیشاه ، سعید محمدی (اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور )

 

بذر

بذر 

ابزارآلات کشاورزی

ابزار آلات کشاورزی